Inhalation Sciences Sweden AB (publ) har genomfört riktade emissioner om totalt ca 27,5 Mkr och beslutar om emission av teckningsoptioner till befintliga aktieägare

Styrelsen för Inhalation Sciences Sweden AB ("ISAB" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2020 och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 2 juni 2021, genomfört en riktad nyemission om ca 2,6 miljoner aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare ("Riktad emission"). Styrelsen för ISAB har därutöver, under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande, beslutat om en riktad emission till Daniel Spasic om 150 000 aktier samt en emission av teckningsoptioner till samtliga befintliga aktieägare i ISAB. Genom de riktade emissionerna kan ISAB sammanlagt tillföras ca 27,5 Mkr före emissionskostnader, vilket finansierar Bolagets fortsatta kommersialisering av PreciseInhale®.

Teckningskursen i den Riktade emissionen har fastställts genom ett s.k. accelererat bookbuilding-förfarande som arrangerats av Erik Penser Bank och uppgår till 10,0 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om 13 procent jämfört stängningskursen den 2 juni 2021 eller 8 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för ISAB-aktien på Spotlight Stock Market under en period om 10 handelsdagar före den Riktade emissionen. Styrelsen för ISAB bedömer, med anledning av det accelererade bookbuilding-förfarandet, att den Riktade emission genomförts på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen för ISAB har vidare beslutat om en riktad nyemission till styrelseordförande Daniel Spasic om 150 000 aktier till teckningskursen 10,0 kronor per aktie. Den riktade emissionen till Daniel Spasic är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma.

Genom de riktade nyemissionerna tillförs ISAB sammanlagt ca 27,5 Mkr före emissionskostnader. Bolaget avser använda emissionslikviden till fortsatt kommersialisering av PreciseInhale®.

Därutöver har styrelsen beslutat om en emission av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare enligt följande villkor:

  • Villkor: Den som på avstämningsdagen är aktieägare i ISAB kommer att vederlagsfritt erhålla en (1) teckningsoption för varje tio (10) innehavda ISAB-aktier
  • Avstämningsdag: omkring den 28 juni 2021
  • Teckningsperiod: 23 maj t.o.m. 3 juni 2022
  • Teckningskurs: Volymviktad genomsnittskurs under mätperioden 2 maj t.o.m. 13 maj 2022, minskat med 25 procent, dock maximalt 15 kronor och minst 10 kronor

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer ISAB att tillföras minst ca 11,4 Mkr och högst ca 17,1 Mkr. ISAB utvecklar och kommersialiserar PreciseInhale® som är ett världsledande instrument för forskning och läkemedelsutveckling inom inhalationsområdet. ISAB befinner sig i kommersialiseringsfasen där målsättningen är att etablera PreciseInhale® som det ledande instrumentet inom inhalationsforskning. Det kommersiella intresset för PreciseInhale® är betydande och Bolaget har nyligen ingått flera distributionsavtal för bland annat den indiska och japanska marknaden inklusive minimum volymåtaganden om 11,0 Mkr för de kommande två åren. Ett viktigt steg för ISAB är att etablera PreciseInhale® inom klinisk utveckling och för närvarande pågår en klinisk studie för att validera instrumentet för kliniska tillämpningar.

ISAB befinner sig i ett spännande läge där vi ser ett betydande intresse för PreciseInhale® bland såväl stora läkemedelsbolag som forskningsbolag och akademiska aktörer fokuserade på inhalations-området. Vi har nyligen fått godkännande för vår kliniska studie för PreciseInhale® och vi ser med stor tillförsikt fram emot möjligheten att etablera instrumentet även inom kliniska tillämpningar. Sammantaget har vi etablerat en stark plattform med en unik teknologi för fortsatt tillväxt och med kapitalet från de riktade emissionerna kommer vi att utnyttja tillväxtmöjligheterna fullt ut , säger Manoush Masarrat, VD i ISAB.

Den riktade emissionen till Daniel Spasic samt emissionen av teckningsoptioner till ISAB:s samtliga aktieägare är villkorade av godkännande vid en extra bolagsstämma som beräknas hållas omkring den 22 juni 2021. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa rörelsekapital i syfte att finansiera den fortsatta kommersialiseringen av PreciseInhale®, inklusive att öka tempot kring den geografiska expansionen och säkerställa den kliniska valideringen.

Den Riktade emissionen samt den riktade emissionen till styrelseordförande medför tillsammans en utspädningseffekt om cirka 24 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom de två riktade emissionerna ökar antalet utestående aktier med 2 740 554 aktier, från 8 635 180 aktier till 11 375 734 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 1 096 221,6 kronor från 3 454 072 kronor till 4 550 293,6 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar antalet aktier med 1 137 573 aktier och Bolagets aktiekapital ökar med 455 029,2 kronor.

Rådgivare

ISAB har anlitat Erik Penser Bank och Fredersen Advokatbyrå som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade emissionen.