Inhalation Sciences – På väg mot lyftet – Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Inhalation Sciences

INHALATION SCIENCES - PÅ VÄG MOT LYFTET - MANGOLD INSIGHT ANALYS

Mangold uppdaterar Inhalation Sciences

Inhalation Sciences har visat prov på styrka under pandemiåret 2020 genom ökad försäljning samt lagt grund för fortsatt tillväxt. Bolaget sålde system och tjänster för 10,1 miljoner kronor, en ökning med 13 procent under 2020. Intentionerna när året började var högre ställda men en omställning krävdes under pandemin vilket under slutet av året ser ut att ha lett till ökad aktivitet och ett förbättrat orderläge. Mangold ser att bolaget har goda chanser trots pandemin att växa sin affär under 2021.

Mangold utgår från ett basscenario där bolagets intäkter väntas öka med 24 procent i snitt per år under prognosperioden fram till 2028. Anpassningar av systemet kan öka dess potential, såsom användning i klinisk miljö och expansion i USA som marknad. Inhalation Sciences bör kunna nå break-even under 2021 för att därefter visa uthålliga vinster.

En DCF-värdering har genomförts för att få fram bolagets motiverade värde. I denna DCF har vi tagit hänsyn till marknadsrisk och bolagets börsvärde som föranleder ett småbolagstillägg. Utifrån våra prognoser och variabler uppgår värdet per aktie till 18 kronor vilket också blir vår riktkurs. Detta är i nivå med tidigare riktkurs från vår förra uppdatering av bolaget och ger en uppsida i aktien på över 80 procent.

Måndag 1 mars

Kontaktuppgifter till Mangold Insight: 

Head of Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5022

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Insight Investment Case Inhalation Sciences.pdf

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer : Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.