Inhalation Sciences: Komplettering till pressmeddelande om långsiktig finansiering som släpptes 24/5 2022

(Stockholm, Sverige, 24 maj 2022) Inhalation Sciences AB har erhållit en kreditram från ett konsortium av långivare om upp till 10 MSEK vilket skapar utrymme att finansiera bolagets verksamhet och tillväxt under de kommande 12-14 månaderna.

Bolagets styrelseordförande, Daniel Spasic, är bland långivarna genom hans amerikanska bolag S-Growth Capital LLC med ett lån om 1 MSEK.

Lånets löptid är från och med 1 juli 2022 till och med 30 juni 2023. Lånet förfaller till betalning den 30 juni 2023 ("Förfallodatum"). Uppläggningsavgift utgår med sex (6,0) procent på Kreditramen. Ränta på volym utnyttjad till och med 31 mars 2023 utgår med ett komma fem (1,5) procent per månad. Ränta på volym utnyttjad from 1 april 2023 tom 30 juni 2023 utgår med två (2) procent per månad. 

För det fall Lånet inte är till fullo återbetalt per Förfallodatum, ska Låntagaren inom 14 dagar efter Förfallodatum besluta om, och eventuellt kalla till bolagsstämma om så krävs, för att besluta om en företrädesemission ("Emissionen"). Långivarna ska ges företrädesrätt att agera garanter för Emissionen på marknadsmässiga villkor (pro-rata i förhållande till respektive Långivares lånebelopp) om det blir aktuellt med en garanti.

Bolaget bedömer att kreditramen tillsammans med egengenererade medel är tillräcklig för att finansiera ISAB i plan med bolagets tillväxtstrategi de kommande 12-14 månaderna.

Daniel Spasic , styrelseordförande: "Vi ser med tillförsikt på framtiden och har en stark tilltro till bolagets nuvarande tillväxtstrategi. Att finansiera bolaget och därmed skapa en längre uthållighet och möjlighet att leverera på strategiplanen var något helt självklart för långivarna. Givet de betydande utmaningarna på aktiemarknaden så var en emission inte något att föredra, vare sig för aktieägarna eller bolaget. Kreditramen ger bolaget och aktieägarna störst möjlighet att bygga värde över tid"

Manoush Masarrat, CEO: "I och med denna kreditram, har vi säkrat bolagets drift för minst ett år framåt. Detta kommer att hjälpa oss fortsätta med vår strategiska fokus och expansionsplaner. Att ha tillgång till trogna investerare och orderförandes medverkan i denna kreditram, känns betryggande och vi kan nu lägga all fokus på operationella aktiviteter."