Inhalation Sciences AB: Teckningskurs fastställd för teckningsoptioner av serie TO 1 där teckningsperiod inleds den 23 maj 2022.

Teckningskursen i Inhalation Sciences optionsserie TO 1 har, i enlighet med gällande optionsvillkor, fastställts till 10,00 SEK per aktie. Anmälningsperioden inleds den 23 maj 2022 och pågår till och med den 3 juni 2022. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Inhalation Science till en teckningskurs om 10,00 SEK per aktie.

Vänligen notera att det med nuvarande aktiekurs inte är finansiellt fördelaktigt att utnyttja optionerna.

Sista dag för handel av TO 1 är den 1 juni 2022. Notera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte utnyttjas för teckning av aktier senast den 3 juni 2022 eller avyttras senast den 1 juni 2022 förfaller och förlorar sitt värde och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

Resultatet från utnyttjandeperioden meddelas genom pressmeddelande i juni 2022.