Idag inleds teckningsperioden i Stayble Therapeutics företrädesemission

Idag inleds teckningsperioden i Stayble Therapeutics AB:s ("Stayble" eller "Bolaget") nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (Företrädesemissionen). Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 17 februari 2021 och fulltecknad Företrädesemission tillför Bolaget cirka 41,5 MSEK före emissionskostnader. Stayble har på förhand erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden (top-down) motsvarande totalt cirka 84 procent av emissionsvolymen. Prospekt, teaser och anmälningssedlar hålls tillgängliga via Bolagets (www.staybletherapeutics.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions och Nordic Issuings hemsidor.

I syfte att finansiera slutförandet av Bolagets pågående fas 2b-studie beslutade styrelsen den 18 december 2020 om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman som ägde rum den 8 juni 2020. Företrädesemissionen omfattar högst 6 923 462 aktier och kan vid fullteckning tillföra Bolaget högst cirka 41,5 MSEK. Kapitalet bedöms av styrelsen möjliggöra för Stayble att fortsatt hålla en hög utvecklingstakt i enlighet med uppsatta målsättningar och därmed bygga tydligt aktieägarvärde framåt. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas är det styrelsens och ledningens bedömning att Bolagets verksamhet kommer att vara finansierad fram till slutförande och bearbetning av resultat från fas 2b-studien, samtidigt som Bolaget ges möjlighet att initiera diskussioner med potentiella partners, vilka har finansiella resurser att driva projektet vidare genom kliniska fas 3-studier fram till marknadsgodkännande. Inför Företrädesemissionen har befintliga aktieägare samt externa investerare ingått teckningsförbindelser om totalt cirka 19,8 MSEK (motsvarande cirka 48 procent av emissionsvolymen). Härutöver har Stayble avtalat om garantiåtaganden (s.k. top-down eller toppgaranti) om totalt cirka 15 MSEK (motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen). Sammantaget har Bolaget därmed erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 84 procent av emissionsvolymen. 

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt teaser (på svenska och engelska) och anmälningssedlar hålls tillgängliga på Bolagets (www.staybletherapeutics.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Investerarpresentation
Under teckningsperioden kommer Bolaget att informera om verksamheten och framtidsplanerna. En bolagspresentation samt en intervju med Bolagets VD Andreas Gerward kommer att publiceras på BioStocks hemsida (www.biostock.se) på följande datum:

3 februari 2021 - Bolagspresentation. Kl. 13:00 går presentationen att ses live här (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=McF-jwB1YsI).
9 februari 2021 - VD-intervju

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod: 3 - 17 februari 2021.
  • Teckningskurs: 6,00 SEK per ny aktie.
  • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 6 923 462 aktier, motsvarande cirka 41,5 MSEK.
  • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 29 januari 2021 var registrerade som aktieägare i Stayble äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 januari 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 januari 2021.
  • Antal aktier innan nyemission: 6 923 462 aktier.
  • Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: Cirka 41,5 MSEK.
  • Garanti- och teckningsåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden (top-down) motsvarande totalt cirka 84 procent av emissionsvolymen. Garantiteckningen är en s.k. "top-down-garanti" eller "toppgaranti", vilket innebär att om nyemissionen till exempel tecknas till 80 procent verkställs garantiteckning enbart för resterande 20 procent upp till fulltecknad emission. Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå och ämnar säkerställa den kvarstående teckningen i Företrädesemissionen.
  • Handel med teckningsrätter*: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 3 - 15 februari 2021.
  • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 3 februari 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av mars 2021.
  • Utspädning: Vid fulltecknad Företrädesemission ökar antalet aktier med 6 923 462 stycken, vilket motsvarar en utspädning om 50 procent av röster och kapital för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i Företrädesemissionen.

* Notera att i det fall nyttjande av teckningsrätter sker via en bank respektive förvaltare, rekommenderas det att kontrollera bankens/förvaltarens tidsgräns för sista dag för teckning.

Rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information om aktuell Företrädesemission
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
www.sedermera.se