Hoodin – En kompass i informationsdjungeln – Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Hoodin

HOODIN - EN KOMPASS I INFORMATIONSDJUNGELN - MANGOLD INSIGHT ANALYS

Mangold uppdaterar Hoodin

Mangold bedömer att Hoodins starka tillväxt i slutna partneravtal fortsätter. Bolaget investerar i expansion och produktutveckling, samtidigt som bolagets kostnader per licens sjunker.

Mangold ställer sig positiva till den kommande kapitalinjektionen i samband med februaris teckningsoption, vilket ger stöd till bolagets tillväxt.

Mangold upprepar riktkurs och rekommendationen Köp i Hoodin. Riktkurs är 10,70 kronor per aktie på 12 månaders sikt. Med ett positivt momentum i nya partneravtal, samt fortsatta investeringar i kundanskaffning och plattform anser Mangold att bolaget kan fullfölja tillväxt både i Sverige och internationellt.

Tisdag 9 februari

KONTAKT

Analyst, Insight:
Emil Ohlsson
emil.ohlsson@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5023

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Insight Investment Case Hoodin.pdf

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.