Hedera Group AB (publ) offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4

Hedera Group AB (publ) ("Hedera" eller "Bolaget") meddelar idag, den 1 juni 2022, utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO4 ("Teckningsoptionerna"), vilka emitterades under tredje kvartalet 2021.

Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna löpte under perioden 16 maj - 30 maj 2022. Totalt nyttjades 364 454 Teckningsoptioner för teckning av 400 893 nya aktier i Hedera, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 87 procent. Teckningskursen uppgick till 3,35 SEK och Hedera tillförs därmed cirka 1,3 MSEK före emissionskostnader.

När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Hedera uppgå till 14 900 867 och aktiekapitalet uppgå till 23 841 437,56 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare som inte nyttjat Teckningsoptioner uppgår till ca 2,7 procent.