Hedera Group AB (publ) inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 29 april 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO 4 som emitterades i samband med Hedera Group AB's ("Hedera" eller "Bolaget") riktade emission under tredje kvartalet 2021.

Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till ett belopp motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden 29 april 2022 till 13 maj 2022. Utnyttjandekursen får dock lägst uppgå till kvotvärdet om cirka 1,6 SEK per aktie och högst 10,62 SEK per aktie.

Totalt emitterades det 421 002 teckningsoptioner av serie TO 4. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 16 maj till och med 30 maj 2022.

I samband med att utnyttjandekursen för teckningsoptionerna är fastställd kommer Hedera gå ut med ett nytt pressmeddelande.