Hedera Group AB: Hedera Group har slutfört förvärvet av Libra Assistans AB

Hedera Group AB (publ) ("Hedera" eller "Bolaget") har slutfört förvärvet av Libra Assistans AB. Tillträdet ägde rum idag, i enlighet med det avtal Hedera tecknat om förvärvet av Libra Assistans AB ("Libra Assistans") som offentliggjordes den 10 februari 2022.

Libra Assistans är en assistansanordnare som hjälper personer som har rätt till personlig assistans att rekrytera och utbilda assistenter. Hedera har etablerat en framgångsrik modell för att identifiera, förvärva och integrera välskötta bolag inom vård och omsorg. Sedan börsnotering 2016 har Hedera genomfört flera förvärv, varav ett under 2021. Förvärvet av Libra Assistans är ytterligare ett steg i rätt riktning i linje med Bolagets etablerade förvärvsmodell.

Libra Assistans omsatte under 2020 142,5 MSEK med ett rörelseresultat om 4,2 MSEK. Libra Assistans har sitt säte i Falun och hade under 2020 cirka 230 heltidsanställda i bolaget. Proforma per rullande tolv månader per Q3 2021 hade koncernen tillsammans med Libra Assistans omsatt 432,5 MSEK med ett EBITDA-resultat om 16,8 MSEK.

Den initiala ersättningen för Libra Assistans uppgick till 33 250 000 SEK, varvid 25 000 000 SEK erlagts kontant, 3 250 000 SEK erlagts genom utställande av en räntefri revers som förfaller till betalning om 6 månader och återstående 5 000 000 SEK erlagts genom emission av 929 368 nyemitterade aktier i Hedera ("Vederlagsaktierna"). Säljaren äger även rätt till en tilläggsköpeskilling som beräknas uppgå till cirka 2 000 000 SEK och som kommer erläggas inom sex månader.

Vederlagsaktierna emitteras med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 14 mars 2022. Teckningskursen för Vederlagsaktierna uppgår till 5,38 SEK, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Hederas aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste tio (10) handelsdagarna och bedöms återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Efter registrering av aktierna i den riktade emissionen kommer Hederas aktiekapital uppgå till cirka 23 200 007,41, fördelat på 14 499 974 aktier. Den riktade emissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 6,41 procent.