Gigger Groups aktie återförs till Spotlights ordinarie lista

Gigger Group AB (publ) har genomgått en omlistningsprocess hos Spotlight Stock Market sedan omvänt förvärv genomförts mellan Gigger Group AB (publ) (tidigare True Heading AB (publ)) och Gigger AB. Spotlight Stock Market har idag godkänt Gigger Group AB (publ) varvid Gigger Group ABs (publ) B-aktie återförs till ordinarie lista. Första dag för handel på ordinarie lista beräknas till den 22 december 2020.

Sedan True Heading ABs (publ) förvärv av Gigger AB och sedermera namnbyte till Gigger Group AB (publ) ("Gigger" eller "Bolaget") under sommaren 2020 har Bolaget genomgått en sedvanlig omlistningprocess hos Spotlight Stock Market. Gigger kan härmed meddela att omlistningsprocessen är slutförd och Bolaget godkänts av Spotlight Stock Market. Som en konsekvens därav flyttas Giggers B-aktie från observationslistan till ordinarie lista. Första dag för handel med Gigger Group ABs aktier på ordinarie lista beräknas till den 23 december 2020.

"Bolaget har trots intensivt arbete med omlistningsprocessen kunnat hålla fokus på ordinarie verksamhet och växa affären. Det är mycket positivt att få detta godkännande på plats och nu fullt ut fokusera på att fortsätta expandera bolagets verksamhet.

Bolagets styrelse och ledning vill även med detta tacka Spotlight Stock Market för ett mycket gott samarbete och vi ser nu fram emot att fortsätta den tillväxtresa bolaget befinner sig I," säger Håkan Fritz, VD Gigger Group AB (publ)

Gigger Groups Återlistningsmemorandum är bifogad men kan också kan laddas ner från Bolagets hemsida, www.gigger.group eller via www.spotlightstockmarket.com.

 

För mer information, vänligen kontakta:
 

Håkan Fritz, VD Gigger Group AB

Telefon: 0706-862304

E-post: hakan.fritz@gigger.se

Anders Bruzelius, styrelseordförande Gigger Group AB

Telefon: 0703-504088

E-post: anders.bruzelius@gmail.com

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 december 2020 kl 15.00 CET.