Gigger Group: GIGGER GROUP AB (PUBL) – DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2021

 

JANUARI - MARS 2021

SAMMANFATTNING JANUARI - MARS 2021 (JANUARI - MARS 2020)

 • Totala intäkter uppgick till 10 638 (8 419) tkr vilket motsvarar en ökning

om 26%

 • Resultat före skatt uppgick till -7 408 (-2 480) tkr
 • Periodens kassaflöde uppgick till -3 234 (-430) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,02) kr med jämförbart antal

aktier*

 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 23% (9%)
 • Kassalikviditeten vid periodens slut uppgick till 144% (68%)

* Resultat per aktie baseras på det antal aktier Gigger Group hade per 2021-03
-31: totalt 107 896 808 aktier

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Gigger Group ingår samarbetsavtal med influencermarketingbyrån Collabs
 • Gigger Group genomför företrädesemission som övertecknas med 384% med en

teckningsoption (TO1) med teckningsperiod 1-14 juni 2021

 • Gigger Groups vertikal vård/omsorg/hälsa/ tecknar avtal med gymkedjan

HITIO

 • Claes Persson ersätter Håkan Fritz som VD för Gigger Group
 • Gigger Group tecknar samarbetsavtal med UK-baserade Nigel Frank

International

 • Gigger Group genomför förvärv av 100% av aktierna i samarbetspartnern

Collabs
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Gigger Group stärker organisationen med Eleanor Tucker som Brand Director

UK, Fredrik Gnosspelius som koncerncontroller samt Fredrik Grufvisare som VD

för Collabs

 • Gigger Group framröstad som finalist till utmärkelsen Årets Gig-Företag i

prestigefulla Recruitment Awards

 • Gigger Groups nya plattform, G2, färdig att beta-lanseras i juni 2021
 • Gigger Group ingår strategiskt samarbete med 4 Retail Sweden ("ipool")
 • Gigger Group ingår avtal med stöd- och matchningsföretaget

Kunskapscompaniet

 • Gigger Group utökar affären inom stöd- och matchning och tecknar avtal med
A till Ö Jobb och Rekrytering
 

VD har ordet

Q1 är över, länge leve Q2!!

Årets första tre månader är giggandets lågsäsong.

Under bolagets historia, och i gigvärlden, har alltid årets första kvartal
varit det sämsta, och vi är dessutom fortfarande i pandemins grepp.

Våra branschkollegor har haft en omsättningsökning på 5 - 10 % i Sverige under
första kvartalet.

Alltså är förutsättningarna för en omsättningsökning inte precis på topp.

Men Gigger är som den där maskrosen du försöker få att sluta växa upp år efter
år!

Vi ökade hela 26% i första kvartalet 2021!

Men det är ju inte allt vi gjort.

Vi har dessutom:

Öppnat kontor i London (i pandemin får tyvärr ingen från vår Sverigebaserade
verksamhet vara där på plats och även om England öppnat upp så måste vi
fortfarande förhålla oss till regler som innebär 2 veckors karantän).

Det hindrade oss inte från att under första kvartalet 2021 anlita Eleanor
Tucker för uppstarten i Storbritannien.

Vem är Eleanor?

Eleanor sitter i styrelsen för Sharing Economy UK, är ordförande i Advisory
Board för Sharing Economy Global                   

Summit, och har varit rådgivare för ett flertal gig-ekonomibolag
internationellt. Eleanor är ett fantastiskt tillskott och ger oss en flygande
start i Storbritannien.

Vi lade bud på och förvärvade Collabs

Under 2020 uppmärksammade vi ett företag inom en annan snabbväxande bransch,
influencer marketing, Collabs, som har en digital plattform där influencers
kan mötas med företag som vill marknadsföra sina produkter i sociala medier.
Efter en noga genomförd due diligence valde vi att lägga ett bud på Collabs
under första kvartalet 2021. Budet accepterades och vi är stolta att
konstatera att Collabs AB nu ingår i Gigger Group.

Med förvärvet av Collabs har vi en fantastisk plattform för att marknadsföra
Gigger i alla marknader där vi väljer att etablera oss, samtidigt som vi får
ytterligare ett ben och intäktskälla till vår totala verksamhet. Ett
strategiskt förvärv som ger gruppen närvaro på två extremt snabbväxande
marknader, gig- och influencermarknaderna.

Att Bambuser senare köper influencerbolaget Relatable visar att vi gjorde rätt
och att vi ligger i absoluta framkanten med vårt köp av Collabs.

Orderingången är som planerat mycket god, Collabs har under första kvartalet
tagit in orders på 7,5 mkr.

Detta tas dock inte upp i vårt kvartalsresultat då formellt köpet av Collabs
genomfördes efter första kvartalets utgång.

Collabs positionerar sig tydligt på marknaden och har inlett året med starkt
förtroende från några av marknadens största mediebyråer, såsom Dentsu och OMD,
med återkommande samarbetsförfrågningar. Collabs fortsätter vinna kunder och
kampanjer på både lokal och global nivå och några av de senaste kampanjerna
som rullats ut, och ligger som kommande, är; Lindex, Foodora, Elgiganten,
Addnature, Felix, Clas Olsson, Dplay och Mr Spex. 

Vi har stärkt upp bolaget för fortsatt tillväxt och för en fortsatt
förvärvsstrategi

Under första kvartalet 2021 lyckades vi slutföra två av de rekryteringar som
påbörjades under året som gått och i juli tillträder Fredrik Gnosspelius som
ny Koncerncontroller för Gigger Group och i augusti tillträder Fredrik
Grufvisare som ny VD för Collabs AB.

Dessa rekryteringar borgar för en häftig tillväxt med stabilitet och kontroll.

Vi är i slutfasen av utvecklingen av G2, den nya versionen av
Giggerplattformen, och är redo för beta-lansering i juni 2021. G2 kommer att
stödja vår internationalisering, med start i England.

Andra kvartalet har startat starkt

Vi har också under början av andra kvartalet skrivit avtal med flera
utbildningsföretag inom vuxenutbildning, samt med Stöd & Matchningsföretag
anslutna till Arbetsförmedlingen för att därigenom fylla på med utbildade
giggare för olika uppdrag. Intresset från Stöd & Matchningsföretag samt från
omställningsföretag med uppdrag även från företag med varslad personal inom
privata sektorn ökar. Gigger blir genom att ansluta dessa företag en helt ny
kanal för dem att slussa ut sina arbetssökande deltagare till instegsjobb. 

Q2 har startat starkt, och vi ser fram emot att leverera en fin rapport för
andra kvartalet.

Sammanfattningsvis så händer också mycket bakom kulisserna.

Ni kan vara helt säkra på att vi inte sitter och vilar under de tider vi inte
släpper PM, det är som att träna boxning.

Man vinner inte matcher hela tiden. Man tränar en massa innan varje fight, och
det krävs mycket tid för att bli en vinnare. Gigger Group satsar på att bli
världsmästare!

Stockholm 2021-05-21

 

Claes Persson
VD Gigger Group AB

 

GIGGER GROUP I KORTHET

Gigger Group är ett plattformsbolag med målet att erbjuda marknadens mest
kompletta digitala lösning inom egenanställning för företag, privatpersoner
och bemanningsbranschen. Den plattform som Gigger Group tillhandahåller gör
det smidigt och enkelt att hitta s.k. 'giggare' med rätt kompetens för att
utföra ett uppdrag samtidigt som lösningen tar ett större grepp och erbjuder
fler och bättre tjänster än övriga konkurrenter på marknaden.

Denna rapport avser bolagets verksamhet under perioden 1 januari till och med
den 31 mars 2021.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen under perioden uppgick till tkr 10 076 (8 380). Det
redovisade resultatet för perioden uppgick till tkr -7 408 (-2 480), vilket i
all väsentlighet är i linje med budget och plan.

Resultatet per aktie under perioden uppgick till kr -0,07 (-0,02), med
jämförbart antal aktier.

KOSTNADER

Övriga externa kostnader uppgick under perioden till tkr 5 140 (2 804) vilket
till stora delar härrör till förvärvsrelaterade kostnader såväl som till viss
del hänförligt till inhyrd ersättningspersonal och konsulter pga sjukdom i
covid-19 inom administrationen. Personalkostnader, inklusive våra giggare,
uppgick under perioden till tkr 10 224 (8 000) vilket står i direkt relation
till omsättningsökningen genom giggare som använder vår plattform där de
rapporteras som personalkostnad. Övriga rörelsekostnader uppgick under
perioden till tkr 1 871 (3) och består till största del (ca 1,4 mkr) av
bedrägeriförsök vilket upptäckts och avvärjts med full resultateffekt under
perioden.

INVESTERINGAR

Gigger Groups investeringar under perioden uppgick till tkr 1 249 (42).
Investeringarna avser till största del immateriella anläggningstillgångar i
form av aktiverade utvecklingsutgifter.

AVSKRIVNINGAR

Resultatet för perioden har belastats med tkr 483 (1) i avskrivningar.
Posterna avser primärt avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

LIKVIDITET OCH INVESTERINGAR

Bolaget hade vid periodens utgång tkr 6 983 (1 002) i likvida medel. Per
rapportdatumet hade bolaget räntebärande skulder om tkr 6 633 (1 590).

EGET KAPITAL, AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Per den 31 mars 2021 uppgick Gigger Groups egna kapital till tkr 6 392 (1
148). Aktiekapitalet är fördelat på 107 896 808 aktier med ett kvotvärde om kr
0,10.

AKTIEN

Gigger Groups aktier av serie B handlas på Spotlight Stock Market under
symbolen GIG B och innehar ISIN-kod SE0014956301.

ANSTÄLLDA

Per den 31 mars 2021 hade Gigger Group 7 anställda (3) i Stockholm varav 6 män
och 1 kvinna. Det är Gigger Groups målsättning att öka antalet kvinnliga
anställda.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Inga transaktioner med närstående har förekommit under rapportperioden.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till
anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

GRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets
revisor.

QUALIFIED ADVISOR

Mangold Fondkommission AB är bolagets qualified adviser och nås på telefon 08
-503 015 50.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Gigger Group lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

27 augusti 2021 Kvartalsrapport 2, 2021
26 november 2021 Kvartalsrapport 3, 2021
25 februari 2022 Kvartalsrapport 4 och bokslutskommuniké 2021
 

Gigger Group AB (publ), den 21 maj 2021

Styrelsen

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 070-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

 

Claes Persson, CEO

Telefon: 072-224 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

OFFENTLIGGÖRANDE

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
21 maj 2021 kl. 08:30.