Gigger Group: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020 (januari – december 2020)

GIGGER GROUP FORTSÄTTER SIN TILLVÄXTRESA OCH ÖKAR NETTOOMSÄTTNINGEN MED 89%

Sammanfattning januari - december 2020 (januari - december 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 40 337 (21 310) tkr vilket motsvarar en tillväxt om 89%.
 • Rörelsemarginalen uppgick till -28% (-5%).
 • Resultatet före skatt uppgick till -12 647 (125) tkr.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 8 785 (-86) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,15 (0,00) kr.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 9% (27%).
 • Kassalikviditeten vid periodens slut uppgick till 148% (88%).
 • Antal anställda vid periodens slut uppgick till 7 (3).

 

Sammanfattning oktober - december 2020 (oktober - december 2019)

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 656 (8 700) tkr vilket motsvarar en tillväxt om 57%.
 • Rörelsemarginalen uppgick till -4% (-1%).
 • Resultatet före skatt uppgick till -781 (-1 375) tkr.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 8 475 (665) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,02) kr.
 • Soliditeten vid periodens slut uppgick till 9% (27%).
 • Kassalikviditeten vid periodens slut uppgick till 148% (88%).
 • Antal anställda vid periodens slut uppgick till 7 (3).

 

Väsentliga händelser under perioden oktober - december 2020

 • Håkan Fritz, VD, redogör för Gigger Groups verksamhet till marknaden.
 • Gigger Groups erbjudande till aktieägarna i Gigger AB accepterar till 96,6%.
 • Gigger Group tar upp lånefinansiering om 10 mkr.
 • Gigger Groups aktie återförs till ordinarie lista hos Spotlight Stock Market.
 • Gigger Group beslutar om företrädesemission om cirka 12,4 mkr.
 • Magnus Winterman utses till ny chef för Investor Relations.

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Inga

VD har ordet

Vi som står bakom Gigger Group vill göra det enkelt att vara och anlita giggers/egenanställda på schyssta villkor. Det gör vi genom att erbjuda en plattform som gör det enkelt för giggare att ta uppdrag samtidigt som plattformen tillåter företag att optimera hanteringen av visstidspersonal och uppdragsanställda.

Vår ambition är högt ställd - att bli det världsledande plattformsbolaget som leder utvecklingen av marknaden för gig-ekonomin och skapa en plattform för alla typer av arbete/tjänster på många språk, anpassad för ländernas unika regler.

I Giggers målsättning fanns att bolaget skulle börsnoteras i 2020 vilket skedde och bolaget är nu noterat på Spotlight Stock Market.

Vi har under verksamhetsåret 2020 följt planen i en väl uttalad strategi för att nå våra målsättningar och under det kommande året står vi väl rustade för att ta nästa steg på denna resa. Intresset för vår verksamhet är stor, gig-ekonomin är en av de störst växande i stora delar av världen.

2020 var året ingen kommer att glömma. Pandemin flög över världen och människor och verksamheter led stora kval.

Vi vet av tradition att efter en kris så ökar gigekonomins tillväxt kraftig. Exempel på detta är att egenanställning har stått för 45 % av all jobbtillväxt sedan finanskrisen 2008. I dag är mer än 5 miljoner engelsmän egenanställda. England är en av Giggers strategiska tillväxtmarknader framöver. Ett annat exempel är att över en tredjedel (36 %) av USA:s arbetande population idag är gigarbetare enligt Small Business Labs; Gallup; International Labour Organization; och Statista.

Gig-ekonomins globala tillväxttakt har mellan åren 2014 - 2019 i snitt uppgått till över 17 procent, och förväntas år 2020 omsätta 175 miljarder kronor.

(Källa: Branschen.se, "Gig-ekonomins utveckling")

I krisens tid har Gigger varit flitiga, konstruktiva och produktiva, vi har kämpat med och för våra giggare. Vi har subventionerat våra avgifter för att hjälpa de redan hårt utsatta gigarbetarna. Vi har utbildat friställda hur de skall kunna ta uppdrag för att klara sin ekonomi. Vi har annonserat giggandets möjligheter i sociala medier och på internet. Vi har tecknat avtal med utbildningsanordnare för att sänka trösklarna för nyexaminerade yrkesspecialister att komma igång med sin verksamhet.

Det har givit resultat. Bolagets nettoomsättning har ökat med hela 89% under året. Dessutom har anslutningen av nytillkomna giggare under andra halvåret ökat markant - i snitt öppnades 500 nya användarkonton per månad hos Gigger.

Vi vet inte om Covid19-vaccinet kommer att hejda pandemin och lyfta ekonomin, men efter detta år vet vi en sak: Gigger kommer aldrig att låta sig stoppas av en pandemi!

Som ett led i tillväxtstrategin meddelade bolaget den 23 december 2020 beslut om företrädesemission om cirka 12,4 mkr. Emissionen är garanterad till 70% och likviden avses användas till bland annat följande ändamål:

 • Återbetalning av lån inklusive räntekostnader för minskning av finansiella kostnader.
 • Säkerställande av marknadsnärvaro i flera geografiska regioner samt av operativ drift- och försäljningsaktiviteter.
 • Säkerställa nödvändigt rörelsekapital under kommande tolvmånadersperiod.

Framför oss ligger nu 2021, ett år där vi kommer att förbättra och optimera vår tekniska plattform, vi kommer fortsätta utveckla vårt värdeerbjudande och vi kommer att etablera oss och växa utanför Sveriges gränser. År 2021 är ett år då det värsta som kan hända är att vi "bara" fortsätter att växa som i 2020. Men om pandemin äntligen hejdas ser vi fram emot att historien upprepar sig, och att gigekonomin tar minst samma fart som uppvisat efter tidigare kriser.

Välkomna till Gigger Group 2021!

Håkan Fritz
VD Gigger Group AB

Gigger Group i korthet

Gigger Group är ett plattformsbolag med målet att erbjuda marknadens mest kompletta digitala lösning inom egenanställning för företag, privatpersoner och bemanningsbranschen. Den plattform som Gigger Group tillhandahåller gör det smidigt och enkelt att hitta s.k. 'giggare' med rätt kompetens för att utföra ett uppdrag samtidigt som lösningen tar ett större grepp och erbjuder fler och bättre tjänster än övriga konkurrenter på marknaden.

Denna rapport avser bolagets verksamhet under perioden 1 januari till och med den 31 december 2020 samt årets fjärde kvartal, 1 oktober till och med den 31 december 2020.

Omvänt förvärv

För koncernen är det så att reglerna kring omvända förvärv skall tillämpas efter att Gigger Group AB (tidigare True Heading AB) förvärvade Gigger AB. Detta regelverk tillämpas normalt när det "lilla" företaget köper det "stora". Lite förenklat skall man vid konsolidering av koncernen anse att det "stora" företaget köper det "lilla".

Gigger Group AB (publ) förvärvade under tredje kvartalet Gigger AB genom en apportemission. Förvärvet redovisas som ett omvänt förärv vilket medför att Gigger AB anses vara den redovisningsmässiga förvärvaren i transaktionen. Förvärvet bedöms vara ett tillgångsförvärv och inte ett rörelseförvärv. Därmed uppkommer ingen goodwill utan skillnaden mellan emissionsbeloppet och värdet på det förvärvade bolaget redovisas som en kostnad för förvärv av noteringsplatsen på Spotlight Stock Market. Koncernredovisningen utgör därmed en fortsättning på det legala dotterbolagets finansiella rapporter, förutom vad det gäller dess kapitalstruktur. Konsolideringen vid förvärv sker från och med den tidpunkt då koncernen erhåller ett bestämmande inflytande och vid avyttring till den dag det bestämmande inflytandet upphör. Vid de inledande diskussionerna mellan parterna beslutade man att Gigger ABs aktieägare skulle äga 90 procent av aktierna medan befintliga aktieägarna i True Heading AB skulle äga 10 procent. Beslut togs även att värdera hela den nya koncernen till cirka 50 mkr. Marknadsvärdet på Gigger Group AB var runt 8 - 9 mkr och i detta låg värdet av patentet som sedermera delats ut till de tidigare aktieägarna. Effekten av det ovan sagda blev att Gigger AB värderades till 45 mkr och Gigger Group AB till 5 mkr.

 Sammanfattningsvis består alltså konsolideringen av Gigger ABs resultat i 12 månader samt Gigger Group ABs resultat från förvärvstillfället, juli 2020, dvs 6 månader. Övervärdet är att betrakta som en tjänst och har kostnadsförts som övriga externa kostnader med cirka -5 mkr.

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 40 337 (21 310) tkr under helåret, jämte 13 656 (8 700) tkr under fjärde kvartalet. Det redovisade resultatet för helåret uppgick till -12 647 (125) tkr, jämte -781 (-1 375) tkr under fjärde kvartalet, vilket i all väsentlighet är i linje med budget och plan, med hänsyn tagen till omvänt förvärv och därmed relaterade transaktionskostnader av engångskaraktär.

Resultatet per aktie under helåret uppgick till -0,15 (0,00) kr, jämte -0,01 (-0,02) kr under fjärde kvartalet, med jämförbart antal aktier.

Investeringar

Gigger Groups investeringar under helåret uppgick till 2 179 (5 606) tkr, jämte 1 073 (-729) tkr under fjärde kvartalet. Investeringarna avser till största del immateriella anläggningstillgångar i form av aktiverade utvecklingsutgifter. I moderbolaget har förvärvet av Gigger AB redovisats till anskaffningsvärdet, 45 000 tkr.

Avskrivningar

Resultatet för helåret har belastats med 2 621 (1 380) tkr i avskrivningar, jämte 1 590 (1 380) tkr under fjärde kvartalet. Posterna avser primärt avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång 10 217 (1 432) tkr i likvida medel. Per rapportdatumet hade bolaget räntebärande skulder om 11 300 (1 590) tkr.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 december 2020 uppgick Gigger Groups egna kapital till 2 957 (3 949) tkr. Aktiekapitalet är fördelat på 82 997 545 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kr.

Aktien

Gigger Groups aktier handlas på Spotlight Stock Market under symbolen GIG B och innehar ISIN-kod SE0014956301.

Anställda

Per den 31 december 2020 hade Gigger Group 7 anställda (3) i Stockholm varav 6 män och 1 kvinnor. Det är Gigger Groups målsättning att öka antalet kvinnliga anställda.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner av betydande eller väsentlig omfattning med närstående har förekommit under perioden, utöver vissa konsultarvoden för utförda tjänster jämte kontorshyror och liknande kostnader. Dessa transaktioner har skett på marknadsmässiga villkor.

Vinstutdelning

Styrelsen avser inte att föreslå årsstämman att någon utdelning till aktieägarna skall ske avseende verksamhetsåret 2020.

Uppfyllnad av fortlevandsprincipen

Det är bolagets bedömning att bolaget säkerställt finansiering för den kommande tolvmånadersperioden. Detta har säkerställts genom a) bolagets egen drift och bedömd utveckling av densamma, b) upptagen lånefinansiering om 10 mkr, jämte c) förestående företrädesemission om totalt cirka 12,4 mkr, vilken säkerställts genom garantiåtaganden till 70%, motsvarande cirka 8,5 mkr.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Granskning

Denna rapport är översiktligt granskad av bolagets revisor.

Qualified Adviser

Mangold Fondkommission AB är bolagets qualified adviser och nås på 08-503 015 50.

Kommande rapporttillfällen

Gigger Group lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

21 maj Delårsrapport januari - mars 2021
2021
27 maj Ordinarie årsstämma hålls i Stockholm
2021
(prel.)
Årsredovisning publiceras senast 3
veckor före årsstämma på bolagets
hemsida

Gigger Group AB (publ), den 13 januari 2021
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta

Magnus Winterman, Head of Investor Relations
Telefon: 070-295 99 55
E-post: magnus.winterman@gigger.se

Håkan Fritz, CEO
Telefon: 070-686 23 04
E-post: hakan.fritz@gigger.se

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2021 kl 08:30.

Koncernens resultaträkning

Fjärde kvartalet Helår
2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01
(tkr) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 13 656 8 700 40 337 21 310
Aktiverat arbete för 49 501 953 501
egen räkning
Övriga rörelseintäkter 3 112 2 336 3 401 2 201
Summa rörelsens 16 817 11 537 44 691 24 012
intäkter

Rörelsens kostnader
Direkta kostnader 0 0 0 0
Övriga externa 1 185 -1 531 -11 517 -3 793
kostnader
Personalkostnader -12 401 -8 722 -36 897 -19 934
Avskrivningar och -1 590 -1 380 -2 621 -1 380
nedskrivningar
Övriga -4 610 -4 -6 171 -4
rörelsekostnader
Summa rörelsens -17 416 -11 637 -57 206 -25 111
kostnader

Rörelseresultat -599 -100 -12 515 -1 099

Resultat från
finansiella poster
Ränteintäkter och -53 -1 273 1 1 226
liknande
resultatposter
Räntekostnader och -133 -2 -133 -2
liknande
resultatposter
Kursvinster/-förluster 4 0 0 0
Summa resultat från -182 -1 275 -132 1 224
finansiella poster

Resultat före skatt -781 -1 375 -12 647 125

Skatt 0 0 0 0

Periodens resultat -781 -1 375 -12 647 125
efter skatt

Resultat hänförligt -734 -1 375 -12 485 125
till moderbolagets
ägare
Resultat hänförligt -47 0 -162 0
till minoritetsägare

Summa periodens -781 -1 375 -12 647 125
nettoresultat

Koncernens balansräkning

(tkr) 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR

Tecknat med ej inbetalt kapital 0 519

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 5 548 6 046
Materiella anläggningstillgångar 22 17
Finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa anläggningstillgångar 5 570 6 582

Omsättningstillgångar
Varulager 0 0
Övriga kortfristiga tillgångar 16 588 6 408
Likvida medel 10 217 1 432
Summa omsättningstillgångar 26 805 7 840

SUMMA TILLGÅNGAR 32 375 14 422

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 1 444 1 046
Övrigt tillskjutet kapital 24 341 13 087
Omräkningsreserv 5 0
Balanserat resultat -10 288 -10 309
Periodens resultat -12 647 125
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 2 855 3 949

Innehav utan bestämmande inflytande 102 0

Långfristiga skulder
Långfristig skuld till kreditinstitut 10 000 0
Övriga långfristiga skulder 1 300 1 590
Summa långfristiga skulder 11 300 1 590

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 797 2 930
Övriga kortfristiga skulder 10 189 3 808
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 132 2 145
Summa kortfristiga skulder 18 118 8 883

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 375 14 422

Koncernens kassaflödesANALYS

Fjärde Helår
kvartalet
2020-10 2019 2020 2019
-01 -10 -01 -01
-01 -01 -01
(tkr) 2020-12 2019 2020 2019
-31 -12 -12 -12
-31 -31 -31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före finansiella -599 -100 -12 -1
poster 515 099
Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet
- Avskrivningar 1 590 -2 2 621 -2
176 177
- Övriga ej kassaflödespåverkande 0 -4 5 000 0
poster 500
Erhållen ränta -14 1 226 1 1 226
Erlagd ränta -81 -2 -83 -2
Valutakursförändringar 0 0 0 0
Erlagd skattekostnad 243 5 236 5
Kassaflöde från den löpande 1 139 -5 -4 -2
verksamheten före förändringar av 547 740 047
rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar av
rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av -5 223 -2 -9 -900
rörelsefordringar 720 650
Ökning (+) / minskning (-) av 3 350 7 729 15 7 728
rörelseskulder 426
Kassaflöde från den löpande -734 -538 1 036 4 781
verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella -637 729 -1 -5
anläggningstillgångar 704 606
Förvärv av materiella -386 0 -425 0
anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella -50 0 -50 0
anläggningstillgångar
Kassaflöde från -1 073 729 -2 -5
investeringsverksamheten 179 606

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring långfristiga lån 10 282 -265 9 960 0

Nyemissioner 0 739 -32 739
Kassaflöde från 10 282 474 9 928 739
finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde 8 475 665 8 785 -86

Likvida medel vid periodens början 1 742 767 1 432 1 518

Likvida medel vid periodens slut 10 217 1 432 10 1 432
217

KONCERN - Förändring i eget kapital

Helår 2019 Aktiekapital Övrigt Balanserat Summa Justering Summa
(tkr) tillskjutet - och minoritet totalt
2019-01-01 - 2019 kapital årets eget
-12-31 resultat kapital
Belopp vid 1 046 10 605 -10 309 1 342 0 1 342
periodens ingång
Aktieägartillskott 1 200 1 200 1 200
Fond-/nyemission 1 282 1 282 1 282
Periodens resultat 125 125 125
Belopp vid 1 046 13 087 -10 184 3 949 0 3 949
periodens utgång

Helår 2020 Aktiekapital Övrigt Balanserat Summa Justering Summa
(tkr) tillskjutet - och minoritet totalt
2020-01-01 - 2020 kapital årets eget
-12-31 resultat kapital
Belopp vid 1 046 13 087 -10 184 3 949 0 3 949
periodens ingång
Aktieägartillskott 0 0
Fond-/nyemission 398 11 285 -265 11 265 11 683
418
Emissionskostnader -32 -32 -32
Omräkning/valutakur 5 5 5

sdiff.
Periodens resultat -12 485 -12 -163 -12 648
485
Belopp vid 1 444 24 340 -22 929 2 855 102 2 957
periodens utgång

KONCERNENS Nyckeltal i urval

Fjärde kvartalet Helår
2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Soliditet (%) 9,1 27,4 9,1 27,4
Kassalikviditet (%) 148,0 88,3 148,0 88,3
Avkastning Eget Kapital (%) -427,7 3,2 -427,7 3,2
Avkastning Totalt Kapital (%) -2,4 -9,5 -39,1 0,9
Rörelsemarginal (EBIT) (%) -3,6 -0,9 -28,0 -4,6
Antal anställda (st) 7 3 7 3

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Fjärde kvartalet Helår
2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01
(tkr) 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 94 1 516 3 978 7 559
Aktiverat arbete för 0 0 0 0
egen räkning
Övriga 3 116 14 3 116 329
rörelseintäkter
Summa rörelsens 3 210 1 530 7 094 7 888
intäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och 0 0 0 0
förnödenheter
Övriga externa -704 -514 -6 788 -5 831
kostnader
Personalkostnader -1 -843 -2 938 -3 827
Avskrivningar och -784 -75 -5 385 -275
nedskrivningar
Övriga 0 0 0 0
rörelsekostnader
Summa rörelsens -1 489 -1 432 -15 111 -9 933
kostnader

Rörelseresultat 1 721 98 -8 017 -2 045

Resultat från
finansiella poster
Resultat från andelar -2 025 0 -2 025 0
i koncernföretag
Ränteintäkter och -19 23 1 23
liknande
resultatposter
Räntekostnader och -74 47 -74 0
liknande
resultatposter
Kursvinster/ 0 0 0 0
-förluster
Summa resultat från -2 118 70 -2 098 23
finansiella poster

Resultat före skatt -397 168 -10 115 -2 022

Skatt 0 0 -1 242 0

Periodens resultat -397 168 -11 357 -2 022
efter skatt

MOERBOLAGETS BALANSRÄKNING

(tkr) 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR

Tecknat med ej inbetalt kapital 0 0

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 0 4 972
Materiella anläggningstillgångar 0 45
Finansiella anläggningstillgångar 45 000 1 331
Summa anläggningstillgångar 45 000 6 348

Omsättningstillgångar
Varulager 0 3 150
Övriga kortfristiga tillgångar 3 849 1 603
Likvida medel 6 722 2
Summa omsättningstillgångar 10 571 4 755

SUMMA TILLGÅNGAR 55 571 11 103

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 8 300 7 029
Övrigt tillskjutet kapital 46 346 38 826
Omräkningsreserv 0 0
Balanserat resultat -135 -35 668
Periodens resultat -11 357 -2 022
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 43 154 8 165

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0

Långfristiga skulder
Långfristig skuld till kreditinstitut 10 000 667
Övriga långfristiga skulder 300 300
Summa långfristiga skulder 10 300 967

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 263 1 196
Övriga kortfristiga skulder 551 121
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 303 654
Summa kortfristiga skulder 2 117 1 971

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55 571 11 103

MODERBOLAGETS Kassaflödesanalys

Fjärde Helår
kvartalet
2020 2019 2020 2019
-10 -10 -01 -01
-01 -01 -01 -01
(tkr) 2020 2019 2020 2019
-12 -12 -12 -12
-31 -31 -31 -31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före finansiella 1 721 98 -8 -2
poster 017 045
Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet
- Avskrivningar 5 385 317 5 385 317

- Övriga ej kassaflödespåverkande -6 301 0 0
poster 739
Erhållen ränta 1 23 1 23
Erlagd ränta -74 0 -74 0
Valutakursförändringar 0 0 0 0
Erlagd skattekostnad 307 0 307 0
Kassaflöde från den löpande 601 739 -2 -1
verksamheten före förändringar av 398 705
rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar av
rörelsekapital
Ökning (-) / minskning (+) av 885 -1 884 -1
rörelsefordringar 394 394
Ökning (+) / minskning (-) av -4 533 15 -1
rörelseskulder 575 389
Kassaflöde från den löpande -3 -122 -1 -4
verksamheten 089 499 488

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella -354 -4 -354 -4
anläggningstillgångar 583 583
Förvärv av materiella -14 0 -14 0
anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella 37 4 066 -2 0
anläggningstillgångar 974 014
Kassaflöde från 37 -517 -2 -4
investeringsverksamheten 606 382 583

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring långfristiga lån 9 255 -122 9 255 -122

Nyemissioner -37 47 1 346 0
489
Kassaflöde från -28 -75 10 -122
finansieringsverksamheten 234 601

Periodens kassaflöde 6 283 -714 6 720 -9
193

Likvida medel vid periodens början 439 716 2 9 195
Likvida medel vid periodens slut 6 722 2 6 722 2

MODERBOLAGET - Förändring i eget kapital

Helår 2019 Aktie Övrigt Utvecklings Balanserat Periodens Summa
(tkr) -kapital tillskjutet -fond - och resultat totalt
2019-01-01 - 2019-12 kapital årets eget
-31 resultat kapital

Belopp vid periodens 7 029 38 826 0 -35 054 -614 10 187
ingång
Beslut av årsstämma -614 614 0
Fond-/nyemission 0
Aktivering 4 181 -4 181 0
balanserade
utvecklingskostnader
Periodens resultat -2 022 -2 022
Belopp vid periodens 7 029 38 826 4 181 -39 849 -2 022 8 165
utgång

Helår 2020 Aktie Övrigt Utvecklings Balanserat Periodens Summa
(tkr) -kapital tillskjutet -fond - och resultat totalt
2020-01-01 - 2020-12 kapital årets eget
-31 resultat kapital

Belopp vid periodens 7 029 38 826 4 181 -39 849 -2 022 8 165
ingång
Beslut av årsstämma -2 022 2 022 0
Fond-/nyemission 1 271 7 520 37 555 46 346
Aktivering -4 181 4 181 0
balanserade
utvecklingskostnader
Periodens resultat -11 357 -11 357
Belopp vid periodens 8 300 46 346 0 -135 -11 357 43 154
utgång

MODERBOLAGETS Nyckeltal i urval

Fjärde kvartalet Helår
2020-10-01 2019-10-01 2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Soliditet (%) 77,7 73,5 77,7 73,5
Kassalikviditet (%) 499,3 241,3 499,3 241,3
Avkastning Eget Kapital (%) -26,3 -24,8 -26,3 -24,8
Avkastning Totalt Kapital (%) -0,7 1,5 -18,2 -18,2
Rörelsemarginal (EBIT) (%) 53,6 6,4 -113,0 -25,9
Antal anställda (st) 2 3 2 3