Gigger Group AB (publ) tidigarelägger bokslutskommunikén för 2020 till onsdag 13 januari

Gigger Group AB (publ) har beslutat att tidigarelägga bokslutskommunikén för 2020. Nytt datum för publicering är onsdagen den 13 januari 2021. Tidigare aviserad tidpunkt var fredagen den 26 februari 2021.

Gigger Group AB (publ) ("Gigger" eller "Bolaget") har beslutat att tidigarelägga bokslutskommunikén avseende perioden januari - december 2020 till onsdagen den 13 januari 2021. Tidigare angiven tidpunkt för offentliggörande var fredagen den 26 februari 2021.

Gigger har, som tidigare meddelats den 23 december 2020, med stöd av styrelsens bemyndigande från den extra bolagsstämman den 15 juli 2020, beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 12,4 mkr före emissionskostnader.

Som ett led i detta väljer Bolaget nu att tidigarelägga bokslutskommunikén avseende 2020 i syfte att bereda marknaden med uppdaterad information så snart den finns tillgänglig.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Investor Relations Manager

Telefon: 072 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

Håkan Fritz, VD

Telefon: 070 686 23 04

E-post: hakan.fritz@gigger.se

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021 kl. 08.30 CET.

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft - "giggers" - i Sverige och internationellt.

I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning.

Gigger - den nya tidens uppdragsgivare!