Gamechest: Kommuniké från årsstämma

Idag 2021-05-27 höll Game Chest Group AB (publ) årsstämma.

 

Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att för verksamhetsåret 2020 ska ingen utdelning ske.

 

  • Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

 

  • Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande - Omval av Robin Stenman,Michael Jacobson, John Ekeberg, Marcus Petersson. Robin Stenman fortsätter som styrelsens ordförande.

 

  • Stämman beslutade om val av revisorsfirma enligt styrelsens förslag; Parsells Revisionsbyrå AB som revisorsbolag med Jan Hamberg som huvudrevisor.

 

  • Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ersättning ska utgå med ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot, samt ett fullt prisbasbelopp till ordförande. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

 

  • Stämman beslutade om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget, till högst 1 000 000 aktier. Motivet till bemyndigandet är att emissioner ska kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.
 

Samtliga punkterna beslutade stämman enhälligt.

För ytterligare information kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se
Om Game Chest Group:
Game Chest Group är verksamma inom gaming och esport och har som affärsidé är att erbjuda innovativa och digitala plattformar. Genom effektiv och skalbar teknik bidrar bolaget till ökad spelglädje för gamers över hela världen. Bolagets fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse och kontinuerlig tillväxt under en effektiv kostnadsstruktur. Game Chest Group har sitt säte i Stockholm. Läs mer på bolagets webbplats: https://gamechestgroup.com