Första patienten till ISR’s HIV studie inkluderad från München

ISR's läkemedelsstudie ISR003 har idag randomiserat och inkluderat första patienten från München

ISR003 studien inkluderar HIV patienter som behandlas med bromsmedicin där de lottas till att få ett tillägg av ISR48 eller bara kontrolleras. Multicenterstudien har nu fem aktiva rekryterande kliniker där nu den tyska kliniken München har inkluderat sin första patient. Patientinklusionen kommer nu att kunna ökas då förutom Huddinge, Södersjukhuset och Östra sjukhuset även patienter från Berlin och München kan rekryteras.

"Mycket glädjande att alla fem center nu är aktiva och inkluderar patienter till slutspurten av studien. Med den nu ökade inklusionstakten med de två tyska centern kommer studien förhoppningsvis kunna inkludera sista patienten under våren. Det kommer sedan att bli mycket spännande att sex månader senare läsa ut effekten av immunstimulering på HIV reservoarerna ", kommenterar Ola Winqvist, CEO ISR.

ISR003 är en randomiserad kontrollerad Fas IIa studie där totalt 52 patienter med stabil HIV sjukdom som behandlas med bromsmedicin kommer lottas att följas med ordinarie medicin eller få tillägg med ISR48. Patienterna behandlas under tre månader, och följs upp efter sex månader, där HIV reservoarerna kommer bestämmas, dvs kan immunsystemet stimuleras till att infekterade CD4 T cellerna som bär på HIV DNA i arvsmassan kan kännas igen och elimineras.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 mars 2021 kl 15:05.