Första kommersiella ordern på Biofuel Analyzer när Waggeryd Cell tecknar tioårigt leasingavtal

Det svenska pappersmassabruket Waggeryd Cell har tecknat ett tioårigt avtal avseende leasing av en Biofuel Analyzer för installation i brukets anläggning i Vaggeryd. Ordern följer på ett framgångsrikt test, i samarbete med Waggeryd Cell, där Biofuel Analyzern klarat att möta de mätkrav för fukthalt i träflis som kunden ställt upp. Ordern är den första kommersiella beställningen på en Biofuel Analyzer. Värdet på ordern är 3 miljoner SEK över tio år.

Beställningen följer på en längre tids utvärdering av Biofuel Analyzer som Mantex och Waggeryd genomfört ihop genom att låta maskinen analysera träflis som levererats direkt från Waggeryds olika leverantörer. Mätresultatet har sedan i laboratorium jämförts med referensmätningar på samma material. Under utvärderingen klarade Biofuel Analyzer att möta de krav på mätnoggrannhet för fukthalt som Waggeryd ställt upp. Waggeryd har behov av att mäta fukthalten i den inköpta träflisen för att kunna fastställa pris och kvalité på inkommande leveranser. Biofuel Analyzer har framför allt utvecklats för att möta bioenergibranschens behov av att effektivt och i realtid mäta centrala aspekter hos biomassa, såsom fukt- och askhalt samt energiinnehåll, men kan även användas för att mäta enbart fukthalten i inköpt träflis för pappers- och massabruk.
”Testerna visade tydligt att vår Biofuel Analyzer med god marginal klarar de krav som kunden ställer. Förutom att det banar väg för vår första kommersiella order på en Biofuel Analyzer bådar det gott för vår ambition att klara att mäta ytterligare centrala aspekter hos all typ av biomassa som är det tilltänkta huvudsakliga målet för vår Biofuel Analyzer”, säger Max Gerger, vd för Mantex.
Installation av maskinen beräknas ske i juli i år. Waggeryd kommer att totalt betala 3 MSEK i leasingavgifter under den tio år långa leasingperioden. Waggeryd Cell är ett välrenommerat mindre svenskt pappersmassabruk som baserat på träflis tillverkar massa för framställning av pappers- och förpackningsprodukter. Bolaget har kunder i stora delar av världen.

För mer information, vänligen kontakta:

Max Gerger, CEO
+46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Denna information är sådan information som Mantex är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-03-24 17:12 CET.

Bifogade bilder

IMG 8857

Bifogade filer

Första kommersiella ordern på Biofuel Analyzer när Waggeryd Cell tecknar tioårigt leasingavtal