Företrädesemissionen i Tessin Nordic Holding AB blev tecknad till 74,6 procent och bolaget tillförs cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 26,3 MSEK som offentliggjordes den 2 november 2022 (”Företrädesemissionen”) i Tessin Nordic Holding AB (”Tessin” eller ”Bolaget”) avslutades den 28 november 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 65,5 procent med stöd av uniträtter och cirka 9,1 procent utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 19,6 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 74,6 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,45 SEK per unit, motsvarande 0,15 SEK per aktie, och Bolaget tillförs således cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader.

Teckning
Teckningsperioden avslutades den 28 november 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 65,5 procent med stöd av uniträtter, cirka 9,1 procent utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 19,6 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 74,6 procent.

Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i det EU-tillväxtprospekt som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Tessin med 13 052 765,40 SEK, från cirka 11 672 333,50 SEK till cirka 24 725 098,90 SEK och antalet aktier ökar med 130 527 654, från 116 723 335 till 247 250 989 aktier. Totalt emitteras 87 018 436 Teckningsoptioner av serie 2022/2023, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om ytterligare 20 014 240,28 SEK genom utgivande av 87 018 436 aktier.

Garantier
I samband med Företrädesemissionen har externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt sjutton (17) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier ska underrätta Mangold Fondkommission senast den 5 december 2022. Teckningskursen för eventuella aktier som ska emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,2321 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under teckningsperioden i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 6 513 296 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare
Mangold är finansiella rådgivare till Tessin i samband med Företrädesemissionen. KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 4,5 miljarder kronor i finansiering till mer än 400 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av över 8 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 3,2 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. E-post: info@fnca.se

Denna information är sådan information som Tessin Nordic Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-11-29 18:30 CET.

Bifogade bilder

Tessin 3

Bifogade filer

Företrädesemissionen i Tessin Nordic Holding AB blev tecknad till 74,6 procent och bolaget tillförs cirka 19,6 MSEK före emissionskostnader