Företrädesemissionen i Hedera Group AB (publ) blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 22,9 MSEK

Den fullt garanterade företrädesemissionen i Hedera Group AB (publ) ("Hedera" eller "Bolaget") som offentliggjordes den 10 februari 2022 med efterföljande godkännande på extra bolagsstämma den 14 mars 2022 ("Företrädesemissionen") tecknades till totalt cirka 104 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 22,9 MSEK före emissionskostnader.

Teckning

Teckningsperioden avslutades den 1 april 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 94 procent med stöd av teckningsrätter och cirka 10 procent utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 23,8 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 104 procent.

Tilldelning

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med villkoren för tilldelning i Företrädesemissionen, vilka anges i det memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

VD Johan Sandström kommenterar utfallet

- Jag vill rikta ett stort tack för förtroendet till alla befintliga såväl som till nytillkomna aktieägare. Med en fulltecknad emission i ryggen, har vi nu den likvid som krävs för att genomföra förvärvet och öka tillväxttakten.  

Aktiekapital, aktier och utspädning

Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med ca 8 142 380,40 kronor genom emission av 5 088 977 aktier. Efter registrering kommer Bolagets aktiekapital och antal aktier uppgå till ca 21 713 015,47 kronor respektive 13 570 606 aktier. Aktieägare som inte deltagit i Företrädesemissionen drabbas av en utspädning om 37,50 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till Hedera i samband med Företrädesemissionen och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Hedera i samband med Företrädesemissionen och Förvärvet.

Denna information är sådan som Hedera Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-06 07:30 CET.