Företrädesemissionen i Cortus Energy AB blev övertecknad och bolaget tillförs cirka 64,8 MSEK före emissionskostnader

PRESSMEDDELANDE                                

Stockholm, tisdag den 20 juli 2021

Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO8 och TO9, som beslutades och offentliggjordes av styrelsen den 18 juni 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 142,65 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 64,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckning

Teckningsperioden avslutades den 14 juli 2021. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till totalt 142,65 procent, varav cirka 89,35 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 10,65 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Detta innebär att emissionsgarantier inte tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 64,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Tilldelning

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med villkoren som anges i det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 22 juni 2021 med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskick av en avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om sådan tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

BTU

Handel med Betald Tecknad Unit (”BTU”) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. En (1) BTU innehåller sex (6) aktier, tre (3) teckningsoptioner av serie TO8 och två (2) teckningsoptioner av serie TO9. Preliminär likviddag för de avräkningsnotor som kommer skickas till de som erhållit tilldelning vid teckning utan stöd av uniträtter är fredag den 23 juli 2021. Registrering hos Bolagsverket och Euroclear beräknas ske under vecka 31, 2021.

Aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Cortus Energy med 4 857 607,44 SEK genom utgivande av 161 920 248 aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Bolaget uppgå till 48 576 075,60 SEK och antalet aktier till 1 622 167 100 aktier (inräknat ännu ej registrerade aktiekapitalhöjningen efter konvertering under konverteringsperiod Q2 2021 av konvertibler utgivna av Bolaget).

Teckningsoptioner

Genom Företrädesemissionen emitteras även 80 960 124 teckningsoptioner av serie TO8 och
53 973 416 teckningsoptioner av serie TO9, vilka båda berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO8 sker under perioden från och med den 16 november 2021 till och med den 29 november 2021. Varje teckningsoption av serie TO8 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 november 2021 till och med den 12 november 2021, dock lägst 0,03 SEK per aktie och högst 0,80 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO9 sker under perioden från och med den 17 maj 2022 till och med den 31 maj 2022. Varje teckningsoption av serie TO9 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 maj 2022 till och med den 13 maj 2022, dock lägst 0,03 SEK per aktie och högst 1,20 SEK per aktie.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO8 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare maximalt 64,8 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO8 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 2 428 803,72 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO9 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare maximalt 64,8 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO9 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 1 619 202,48 SEK.

Garanti

I samband med Företrädesemissionen har garantiåtaganden erhållits från styrelseledamöter och Mangold Fondkommission AB. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om åtta (8) procent av det garanterade beloppet genom kontant ersättning.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare och Synch Advokat AB har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 juli 2021 kl. 08.30 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2021.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna konvertibler i Cortus Energy och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cortus Energy i någon jurisdiktion, varken från Cortus Energy eller från någon annan.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cortus Energys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Cortus Energy lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Bilaga