Förändringar i styrelsen för Simris Alg

Peter Nählstedt har meddelat att han önskar frånträda sitt uppdrag som styrelseledamot i Simris Alg AB (publ) på grund av tidsbrist. Nomineringskommittén avser sammanträda inom kort för att diskutera styrelsens framtida sammansättning.

Peter Nählstedt valdes in i styrelsen vid årsstämman den 7 maj 2021, men har sedan dess fått oplanerad tidsbrist på grund av ökad arbetsbelastning i andra engagemang. Eftersom uppdraget i Simris Algs styrelse kräver ett aktivt engagemang önskar Peter Nählstedt lämna sitt uppdrag som styrelseledamot med verkan den 16 juni 2021.

Styrelsens ordförande Steven Schapera tackar Peter Nählstedt för hans strategiska bidrag under tiden som styrelseledamot. Nomineringskommittén avser sammanträda inom kort för att diskutera styrelsens framtida sammansättning. Information om förslag till sammansättning kommer att följa i separat pressmeddelande.