Flaggningsmeddelande i Syncro Group AB (publ)

Syncro Group AB (publ) ("Syncro Group" eller "Bolaget") meddelar härmed att aktieägaren Aksonium OY och dess ägare Markku Mäkinen (tillsammans "Aksonium"), till följd av nyttjande av teckningsoption av serie TO2 B, har passerat flaggningsgränsen 5 procent.

Teckningsperioden för nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 B pågick under perioden från och med den 17 mars 2022 till och med den 31 mars 2022. I anslutning till slutligt utfall av nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 B beslöt och genomförde Bolaget en riktad emission inom ramen för outnyttjat emissionsutrymme från teckningsoptionerna av serie TO2 B.

Innan teckningsperioden för nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 B jämte riktad emission uppgick Aksoniums innehav till 12335235 B-aktier jämte 0/noll A-aktier i Syncro Group, motsvarande cirka 4,89 procent av kapitalet och cirka 4,80 procent av rösterna.

Baserat på det totala antal aktier Bolaget kommer att ha efter registrering hos Bolagsverket avseende nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 B jämte riktad emission uppgår, enligt information från Aksonium, innehavet till 14035912 B-aktier jämte 0/noll A-aktier i Syncro Group, motsvarande cirka 5,14 procent av kapitalet och cirka 5,05 procent av rösterna.

Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet nu överstiger 5 procent, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB (publ)

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: 0768 77 00 00

E-post: henrik.sundewall@syncro.group

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.