Finepart Sweden AB (publ) 556883-1063 – Delårsrapport 2, den 26e augusti 2021

April - Juni 2021

 • Rörelsens intäkter uppgick till 874 tkr (554).
 • Rörelsens kostnader uppgick till -3 831 tkr (-2 740).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 974 tkr (-2 221) före skatt.
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,15 kr (-0,13)

Januari - Juni 2021

 • Rörelsens intäkter uppgick till 1 616 tkr (1 451).
 • Rörelsens kostnader uppgick till -7 120 tkr (-5 880).
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 542 tkr (-4 638) före skatt.
 • Kassaflöde för löpande verksamhet uppgick till -4 677 (-4 000)
 • Vid utgången av perioden uppgick räntebärande skulder till 1 183 tkr jmf 1 883 tkr vid utgången av året 2020.
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till - 0,28 kr (-0,26).

Orderingång och orderstock under kvartalet

Bolagets orderingång har bestått av en Finecutmaskin med ett ordervärde på cirka 3 600 tkr, samt en löpande orderingång på uppdragsskärningar till potentiella maskinkunder och eftermarknadsförsäljning på cirka 1 000 tkr.

Sammantagen orderstock uppgår till cirka 4 000 tkr per 30:e juni.

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning

Ökningen av intäkterna under kvartal 2 jmf med 2020, är hänförlig till en ökning av uppdragsskärningar samt att orderingången på förbrukningsmaterial och reservdelar ökat. Detta är frukten av att några av bolagets befintliga kunder ökat sin produktion väsentligt. Vi ser också ett ökat intresse från potentiella maskinkunder att provskära för att utvärdera bolagets teknik.

Ökningen av bolagets kostnader jmf 2020 är huvudsakligen hänförliga till kostnader för inhyrd tekniker samt ökande lönekostnader, detta gäller både för kvartal 2 och halvåret. Detta är drivet av att bolaget måste tillföra mer resurser för att tillgodose en ökande volym av förfrågningar, vilket oftast medför provskärningar i vårt democenter. Den inhyrda teknikern har nu anställts med start i september. Även kostnader för inköp av råvaror och förnödenheter ökar givet ökad försäljning.

Per 30:e juni 2021 uppgick likvida medel till cirka 4 172 tkr (10 700).

Antalet utestående aktier

Per 30:e juni 2021 uppgick antalet aktier till 19 269 426 (17 602 760).

Väsentliga händelser under första halvåret 2021

 • Den 26:e februari publicerar bolaget sin Bokslutskommuniké för 2020.
 • Den 5:e april får Finepart en order värd 361 000 EUR gällande en 3-axlig Finecutmaskin till Inbrace i Kalifornien, USA.
 • Den 19:e april kallar bolaget till årsstämma den 25:e maj.
 • Den 20:e april tecknar bolaget ett nytt agentavtal för Italien.
 • Den 26:e april offentliggörs bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
 • Den 24:e maj får bolaget en tilläggsorder värd 18 200 USD gällande ytterligare skärsystem och förbrukningsvaror för den 5-axlig Finecutmaskin som levererats till Apple i Kalifornien, USA.
 • Den 25:e maj publiceras kommunikén från bolagets årsstämma.
 • Den 31:e maj publiceras bolagets delårsrapport 1.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 15:e juni tecknar bolaget ett agentavtal för Mellanöstern. De länder som ingår i avtalet är Bahrain, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Oman och Qatar.
 • Den 21:e juni tecknar bolaget ett agentavtal för Sydkorea.
 • Den 12:e juli tecknar bolaget ett agentavtal för Israel.

På angivna datum ovan har ett pressmeddelande publicerats som återfinns på bolagets och Spotlight Stockmarkets hemsida.

VD har ordet

Jag hoppas att ni haft en fin sommar! Perioden sedan föregående VD-brev har varit högintensiv och präglats av ökande aktiviteter inom eftermarknad och uppdragsskärningar. Våra premiumkunder i USA har ökat användningen av sina Finecutsystem väsentligt, vilket genererat god försäljning av såväl förbrukningsmaterial som optioner. Vår kund i Kalifornien, som väntar på sitt andra Finecutsystem, har påbörjat sin produktion och annonserat en kommande kraftig volymökning. Tillsammans med våra andra befintliga kunders prognoser, borgar det för en fortsatt uppgång av såväl förbrukningsmaterial som serviceintäkter.
Som nämnts tidigare i mina VD-brev har Finepart genom olika aktiviteter arbetat för att öka synligheten och närvaron på den globala marknaden. Även om vi gläds mycket åt att vår eftermarknad ökar, är det naturligtvis försäljningen av maskiner som är den väsentligaste affärsgrenen. Den digitala satsningen fortsätter att generera potential till nya maskinaffärer på en helt ny nivå och därmed ökat andelen prospekt. I samband med en ökad andel förfrågningar ökar också trycket för provskärningar, som är vår "proof-of-process" till kund.

Vi har samtidigt under kvartalet tecknat avtal gällande representation i åtta nya territorier, där sex var det mål som tidigare kommunicerats. Jag ser detta som en tydlig indikator på ett ökat intresse för vår teknik, vi har aldrig tidigare haft så mycket förfrågningar från nya agenter. Genom vårt digitala utbildningskoncept, Finepart Academy, har vi påbörjat att utbilda våra tillkommande representanter.

I samband med att restriktionerna i världen minskar, har vi nu för första gången på länge besökt potentiella kunder. Vi har även haft besök av både agenter och potentiella kunder från Europa, i vårt democenter i Bollebygd.

Vår prospektlista fylls löpande på och de potentiella affärer som presenterats i tidigare kommunikation fortlöper i rätt riktning.

Nästa VD-brev kommer i slutet av september.

Med vänlig hälsning

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten nedan har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport

Kvartalsrapport för kvartal 3, 2021 publiceras 2021-11-30.

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Lars Darvall
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0707-767768
E-post: lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd