Finepart Sweden AB (publ) 556883-1063, delårsrapport 1, den 31 maj 2021

Januari - Mars 2021, kvartal 1

 • Rörelsens intäkter uppgick till 771 tkr (933).
 • Rörelsens kostnader uppgick till -3 318 tkr (-3 177).
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 568 tkr (-2 418) före skatt.
 • Vid utgången av perioden uppgick räntebärande skulder till 1 533 tkr (6 011).
 • Vinst per aktie efter skatt uppgick till -0,13 kr (-0,25).

Orderstock under kvartalet

Per 31 mars uppgick orderstocken till cirka 200 tkr.

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning

Nettoomsättningen minskar marginellt jämfört med utgången av kvartal 1 2020, huvudsakligen beroende på en lägre eftermarknadsförsäljning. Bolaget har levererat varor och tjänster för 620 tkr (668). Resterande intäkter består huvudsakligen av valutavinster.

Kostnaderna ökar något jämfört 2020, främst beroende på konsultkostnader för produktutveckling, samt utveckling av bolagets digitala marknadsföring.

Per 31 mars 2021 uppgick likvida medel till 6 300 tkr.

Antalet utestående aktier

Per 31 mars 2021 uppgick antalet aktier till 19 269 426 (9 697 656).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

 • Den 26:e februari publicerar bolaget sin Bokslutskommuniké för 2020.

På angivna datum ovan har ett pressmeddelande publicerats som återfinns på bolagets och Spotlight Stockmarkets hemsida.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 5:e april får Finepart en order värd 361 000 EUR gällande en 3-axlig Finecutmaskin till Inbrace i Kalifornien, USA.
 • Den 19:e april kallar bolaget till årsstämma den 25:e maj.
 • Den 20:e april tecknar bolaget ett nytt agentavtal för Italien.
 • Den 26:e april offentliggörs bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
 • Den 24:e maj får bolaget en tilläggsorder värd 18 200 USD gällande ytterligare skärsystem och förbrukningsvaror för den 5-axlig Finecutmaskin som levererats till Apple i Kalifornien, USA.
 • Den 25:e maj publiceras kommunikén från bolagets årsstämma.

På angivna datum ovan har ett pressmeddelande publicerats som återfinns på bolagets och Spotlight Stockmarkets hemsida.

VD har ordet

Vi har under den senaste månaden kommit ett bra bit på väg i våra projekt och jag kommer nedan redovisa delar av vad som händer. Nedan en uppföljning från VD-brevet den 25e mars som återfinns på vår och Spotlights hemsida:

 • Projekt A gör sina sista utvärderingar på våra offerter och de tillägg som diskuterats under vår kommunikation. Vi hoppas att vi inom kort kommer få positiva nyheter.
 • Projekt B, är som annonserades i ett PM 5e april sålt och inköp samt produktion fortgår för en leverans som är planerad till kvartal 3.
 • I Projekt C är utvärderingarna slutförda och interna processerna på potentiella kunden löper på där flera steg skall passeras för en godkänd investering.
 • Projekt D fortgår utvärderingar av skärningar i avancerade material där kunden köper tjänster från Finepart. Resultaten så här långt är till kundens belåtenhet och utvärderingarna går enligt plan.
 • Projekt E är ett projekt med skärning i höglegerat stål. Projektet har fått förseningar pga lokala COVID-utbrott.
 • I Projekt F har provskärningar utförts med gott resultat och kunden vill nu göra en verifiering serie för att kunna bedöma ett större utfall med sin kund.

Vi ligger slutförhandling av två nya representanter. I båda dessa territorier vet vi att det finns industrier som skulle ha betydande nytta av vår process.

Den digitala satsningen fortgår och vi har så långt en 10-dubbling av intresseanmälningar via vår hemsida för 2021 jämfört med hela 2020. Även om inte alla dessa har behov av Fineparts extrema noggrannhet utan kan klara sig med en enklare maskin, så ser det väldigt lovande ut för framtiden.

Från vårt democenter har takten ökat både inom skärservice, leveranser av förbrukningsvaror och reservdelar. Vidare har vi tecknat ett serviceavtal med en svensk kund och pratar med ytterligare 3 kunder om avtal. För att öka servicegraden till våra kunder har vi också skaffat vår första externa servicepartner som framgent kommer kunna hjälpa Finepart med såväl service som installation.

Nästa VD-brev kommer i månadsskiftet juni/juli.

Med vänlig hälsning

Lars Darvall

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten nedan har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport

Delårsrapport för kvartal 2 publiceras 2021-08-31.

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Lars Darvall
VD, Finepart Sweden (publ) AB
Telefon: 0707-767 768
E-post: lars.darvall@finepart.com

 

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.