Fastighetsbranschen behöver 374 miljarder kronor i finansiering 2022 – Finansieringslösningarna ligger i Fintech

Fastighetsbranschens behov av finansiering för nybyggnation och befintligt bestånd har under lång tid varit omfattande och förväntas vara fortsatt stort de kommande åren. Totalt räknar Byggföretagen med ett finansieringsbehov på 374 miljarder kronor 2022, samtidigt ökar kostnaderna när bankerna stramar åt sin kreditgivning. Fintechbolagens lösningar kring finansiering kan snabbt svara upp för de växande finansieringsbehoven och fastigheter har bevisligen varit en lönsam tillgång i ett långsiktigt perspektiv.

Regelverket Basel III ställer höjda krav på eget kapital och likviditet, vilket både innebär dyrare och mer åtstramad finansiering. Givet de stora renoveringsbehoven i det svenska lägenhetsbeståndet samt avsaknad av fullständig finansiering av nybyggnationer finns det en stor glapp i Sveriges totala fastighetsfinansiering de kommande åren. Globalt räknar man med att efterfrågan på andra lösningar än traditionella banklån uppgår till mer än 113 miljarder dollar (2020) och kommer att öka med 30 procent fram till 2027.

Vi ser ett stort finansieringsbehov framåt som bankerna inte kommer att kunna lösa. Sedan införandet av regleringsstandard med höjda kapitalkrav har utlåningen skärpts. Samtidigt behövs 60 000 bostäder per år byggas fram till 2030. Det är här som Tessins skalbara lösning kommer in i bilden, säger Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding.

2020 antog Europaparlamentet delar av the Digital Finance Package som en del av resan mot att digitalisera den finansiella sektorn i EU. Detta möjliggör för crowdfunding-plattformar att enklare tillhandahålla tjänster på EU:s inre marknad. Tessin är Nordens ledande investeringsplattform för fastighetsfinansiering och har hittills förmedlat 4 miljarder kronor i fastighetsfinansiering genom att erbjuda investeringar från både privata och institutionella aktörer. Givet det stora upprustningsbehovet i Sveriges befintliga lägenhetsbestånd, samt åtskilliga nybyggnationer finns goda möjligheter för Tessin att växa med lån till dessa aktörer. Under 2021 ökade bolagets lån till befintligt bestånd med 45 procent.

Vår flexibla plattform skapar nya finansieringsmöjligheter för fastighetsbranschen samtidigt som vi skapar lönsamma investeringar för privata och institutionella investerare. Hittills har Tessin finansierat över 350 fastighetsprojekt och bidragit till byggnation av över 7 000 bostäder, säger Heidi Wik, VD för Tessin Nordic Holding.

Kontakter

Heidi Wik
VD
Tessin Nordic Holding AB (publ)
+46 70 546 49 61
heidi@tessin.se

Om oss

Om Tessin
Tessin grundades 2014 och är idag Nordens ledande digitala investeringsplattform inom fastighetsfinansiering sett till förmedlat kapital. Verksamheten baseras på en egenutvecklad digital plattform som kopplar ihop fastighetsutvecklare i behov av lånefinansiering, med investerare som söker exponering mot ett högavkastande tillgångsslag med balanserad risk och säkerhet i form av framför allt fastighetspant. Vid utgången av 2021 hade Tessin över 58 000 registrerade medlemmar på plattformen.

Tessin erbjuder idag finansiering till fastighetsbolag och fastighetsutvecklare i Sverige och Finland. Lånen finansieras via Tessins plattform genom ett syndikat av privatpersoner, professionella- och institutionella investerare som får en möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Tessin har förmedlat totalt cirka 4,1 miljarder kronor i finansiering till mer än 350 olika fastighetsprojekt, vilket har bidragit till byggnationen av runt 7 000 bostäder tillsammans med en mängd kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Sedan starten har motsvarande cirka 2,9 miljarder kronor återförts till medlemmarna och den genomsnittliga årliga avkastningen har uppgått till mellan 9 - 10 procent.

FNCA Sweden AB är Tessins Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se

Bifogade bilder

Foto: Josh Olalde

Bifogade filer

Fastighetsbranschen behöver 374 miljarder kronor i finansiering 2022 - Finansieringslösningarna ligger i Fintech