Eurobattery Minerals AB: Hautalampi-projektet i Finland beviljas 6,4 MSEK i utvecklingsstöd

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT"; "företaget"), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att Södra Savolax Närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-centralen) har beviljat FinnCobalt Oy ett utvecklingsbidrag på 630 000 € (6,4 MSEK) för sitt gruvprojekt med bearbetningsanläggning vid Hautalampi. Beviljade medel kommer från den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100% av FinnCobalt Oy.

"Jag glad över det positiva beslutet om utvecklingsbidrag. Det är en tydlig signal att de styrande organen inom EU stöder övergången till hållbart utvunna batterimineraler, vilka utgör grunden för elektrifieringen av transportindustrin. För Hautalampi-projektet innebär bidraget en viktig stimulans för vårt arbete att omvandla projektet från utvecklingsfas till en fullt utvecklad gruva för batterimineraler",  kommenterar Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals

Utvecklingsfonden på 630 000 € har beviljats för diamantborrning av bergkärnor och kemiska analyser, samt konsultarbeten och personalkostnader direkt relaterade till utvecklingsprojektet Hautalampigruvan med tillhörande bearbetningsanläggningar för batterimineraler. Cirka 300 000 € av bidraget kommer att investeras i diamantkärnborrning och analyser samt för att balansera konsult- och personalkostnader. Projektperioden för beviljade medel löper från den 2 juni 2020 till den 30 juni 2022. Detta innebär att redan upplupna projektkostnader sedan projektets start är berättigade till bidrag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2020 kl. 8:00 CEST.

Kort om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.seär Eurobattery Minerals Mentor.