ESEN eSports AB: ESEN senarelägger sista dag för handel i TO3

Sista dag för handel i ESEN TO3 senareläggs från den 3 mars 2021 till den 4 mars 2021

ESEN esports AB ("ESEN" eller "Bolaget") offentliggjorde den 18 februari 2021 information om utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie 2020/2021 (ESEN TO 3) ("Teckningsoptionerna") tillsammans med sista dag för handel i Teckningsoptionerna. Bolaget angav att sista dag för handel i Teckningsoptionerna skulle vara den 3 mars 2021 men väljer nu att senarelägga handeln till den 4 mars 2021 för att undvika missförstånd från innehavarna av Teckningsoptionerna.

Villkor för teckningsoptionerna

Villkor: Fyra (4) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: 0,37 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 22 februari 2021 till och med den 8 mars 2021

Sista dag för handel TO 3: 4 mars 2021