ESEN eSports AB: ESEN offentliggör utnyttjandekurs för teckningsoptioner (TO3)

ESEN offentliggör idag den 18 februari 2021 utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie 2020/2021 (TO3).

ESEN esports AB ("ESEN" eller "Bolaget") har idag, den 18 februari 2021, fastställt kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 (ESEN TO 3) ("Teckningsoptionerna"). Nyttjandekursen uppgår till 0,37 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 1,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 79 TSEK.

Villkor för teckningsoptionerna

Villkor: Fyra (4) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: 0,37 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 22 februari 2021 till och med den 8 mars 2021

Sista dag för handel TO 3: 3 mars 2021

Denna information är sådan som ESEN eSports AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-18 16:54 CET.