ESEN eSports AB: ESEN offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO3

ESEN esports AB ("ESEN" eller "Bolaget") meddelar idag, den 10 mars 2021, utfallet i nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 ("Teckningsoptionerna"), vilka emitterades i samband med ESENs företrädesemission under det tredje kvartalet 2020. Under perioden 22 februari - 8 mars 2021 hade innehavare av Teckningsoptioner kunnat teckna nya aktier. Totalt nyttjades 15 421 500 teckningsoptioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 91 procent. ESEN tillförs därmed cirka 1,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 71 TSEK.

Antal aktier och aktiekapital
ESEN tillförs cirka 1,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 71 TSEK. Det nya antalet aktier uppgår till 3 855 375 aktier, vilket ger en utspädningseffekt om 11 procent. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i ESEN uppgå till 37 858 187 och aktiekapitalet uppgå till 1 968 625,7 SEK.

Teckningsoptionerna har nu konverterats till interimsaktier och beräknas konverteras till aktier inom ca två veckor.

Denna information är sådan som ESEN eSports AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-10 12:30 CET.