ESEN eSports AB: ESEN esports AB informerar om revisorns anmärkning i revisionsberättelsen

ESEN esports AB informerar om revisorns anmärkning i revisionsberättelsen.

 

Anmärkning i Revisionsberättelsen

I revisionsberättelsen till årsredovisningen som läggs fram på Årsstämman i ESEN esports AB lämnar revisorn en anmärkning om att det under det gångna räkenskapsåret inte i rätt tid och med rätt belopp vare sig redovisat eller betalt avdragen skatt, sociala avgifter samt mervärdesskatt.  

Bolagets kommentarer

Orsakerna till den då rådande bristande redovisningen och därmed icke tillfredsställande löpande rutiner, är i sin helhet korrigerade och kommunicerade i tidigare PM publicerat 12 Februari 2021.