Enersize offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022

Ny intrimmad organisation och tillväxtanpassad affärsmodell

Januari – mars 2022

  • Nettoomsättningen för första kvartalet 2022 uppgick till 36 191 (72 748) EUR.
  • Rörelseresultat (EBIT) för första kvartalet 2022 uppgick till -441 278 (-397 316) EUR.
  • Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för första kvartalet 2022 uppgick till -448 495 (-414 577) EUR.
  • Medelantalet anställda under första kvartalet 2022 uppgick till 13,0 (9,0).

Väsentliga händelser under 2022

Första kvartalet

  • Enersize förnyar strategiska partneravtal.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Bolaget får order från PT Cicor Panatec i Indonesien.
  • Teckningsoptioner av serie 1/2019 löpte ut den 30 april 2022. Inget nyttjande av teckningsoptioner inträffade under den avslutande teckningsperioden.
  • Enersize förstärker ledningsgruppen – Intensifierar utvecklingsarbetet och förbättrar jämställdheten.
  • Enersize tecknar avsiktsförklaring med kinesiska Akila.
  • Scania förlänger och utvidgar pilotprojekt med Enersize.

Koncernens nyckeltal i sammandrag


EUR2022
Kv 12021
Kv 12021
HelårNettoomsättning36 19172 748237 650Bruttomarginal, %596664Rörelseresultat (EBIT)-441 278-397 316-1 892 658Rörelsemarginal (EBIT-marginal), %Neg.Neg.Neg.Resultat före skatt-448 495-414 577-2 386 764VinstmarginalNeg.Neg.Neg.Resultat per aktie, före och efter utspädning-0,0011-0,0018-0,0102Antal aktier472 547 704233 202 425233 773 853Antal aktier i genomsnitt408 159 250233 202 425233 472 440Soliditet, %86,875,679,1Balansomslutning2 274 2091 795 7033 108 457Kassaflöde från rörelsen-294 856-395 070-1 688 176Medelantalet anställda13,09,011,0

VD ANDERS SJÖGREN HAR ORDET

Utvecklingen under årets första kvartal har skett på två områden. Med den finansiering som togs in i slutet av förra året har vi exekverat på planen att trimma och tillväxtanpassa organisationen, samt fortsatt utvecklingen av nästa generations molnbaserade mjukvarulösning för tryckluftsoptimering.

Försäljningen är lägre än motsvarande period förra året och uppgick till 36 191 (72 748) EUR. Detta beror på omställningen till den nya affärsmodellen för att uppnå återkommande intäkter, där vi nu också implementerat en värdebaserad prissättning. Kvartalets förlust uppgick till -448 495 (-414 577) EUR och beror främst på en ökad omkostnadsnivå i samband med lansering av Bolagets nya affärsmodell samt uppbyggnad och anpassning av den nya organisationen. FoU-avdelningen har expanderats i syfte att utveckla nästa generations molnbaserade mjukvarulösning samt utöka patentportföljen, vilket inneburit ökad aktivering av utvecklingsutgifter.

I korthet kan den värdebaserade prissättningen beskrivas som en vinstdelningsmodell baserad på de kostnader som vår lösning reducerar hos kunden, där vi delar på besparingen. Vi kan ännu inte se effekterna av omställningen i vårt resultat, som på sikt ska leda till stabila återkommande intäkter genom långsiktiga kontrakt. Responsen vi får från våra kundkontakter är mycket positiv, dels på vinstdelningsupplägget, dels att tröskeln sänks då den initiala investeringen för att komma i gång med energibesparingen har eliminerats.

Vi har lagt stort fokus på att få fler nya och långsiktiga samarbeten och därmed viktiga referenscase. Ett sådant exempel är Scania där vi i närtid har ingått ett avtal om att förlänga och utvidga det pilotprojekt som pågått under det senaste året. Vi ska bland annat utföra en uppgradering av den befintliga installationen samt utvidga samarbetet med Scania som framåt kommer att inbegripa en större del av anläggningen i Södertäljefabriken. Därefter kommer också abonnemanget att omförhandlas, då värdet i det Enersize levererar till Scania kommer att öka.

Vi förbereder organisationen på tillväxt varför vi med hjälp av senaste emissionen investerat i såväl kompetens som i fortsatt utveckling av nästa generations molnbaserade mjukvarulösning för tryckluftsoptimering. Utöver det har också ett antal nya patentansökningar förberetts, som kommer tillföra ett betydande värde och göra oss ensamma om det vi gör i dag, och vill göra framåt. Ledningsgruppen har fått välkomnat tillskott och kompetenslyft genom internrekrytering av Rebeca Rubio som Software Manager samt Stephanie Alvarez Fernandez som CTO. Det ligger också helt i linje med Enersize profil, ett bolag som prioriterar diversifiering och jämställdhet.

Även sälj- och marknadsföringsarbetet har intensifierats, där vi exempelvis genomfört en Spring Launch för att öka kännedomen om den för många okända problembilden med tryckluft, om bolaget Enersize samt om vår unika lösning. Andra insatser innefattar ett Insight Webinar med ledande branschexperter, samt en marknadsföringskampanj riktad mot personer i beslutsfattande positioner med målet att nå rätt nivå och därmed nya kunder.

Under första kvartalet förnyades dessutom samarbeten med våra befintliga partnerföretag Momentum i Sverige och SCOPP Solutions i Nordafrika. Företagen, som i dagsläget aktivt säljer vår mjukvarulösning, har valt att förlänga sina respektive avtal med ett år. Vårt partnerföretag DAS Korea är försenat på grund av Covid-19, men vi har trots det genomfört onbordingprocessen och de är nu redo att börja sälja.

Vi ser också ett tydligt internationellt intresse, inte minst i Stilla havsområdet och i Asien, som resulterat i en avsiktsförklaring med kinesiska Akila. Målsättningen är ett fullt utvecklat partnerskap med målsättningen att Enersize lösning integreras i Akilas egna system, vilket är ett viktigt steg i utvecklingen av Enersize skalbara partnerplattform.

Enersize ingick under fjärde kvartalet 2021 en avsiktsförklaring angående omvänt förvärv med Terafactory. Sedan dess har parterna fört förhandlingar i syfte att nå ett slutligt avtal. Processen har tagit lite längre tid än förväntat, men diskussionen fortgår och mer information kommer publiceras så snart den finns tillgänglig.

Styrelsen fortsätter att aktivt utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa bolagets långfristiga finansiering och optimala kapitalstruktur. Detta för att stödja den pågående marknadsetableringen av Enersize nya affärsmodell, som bygger på långsiktiga kundkontrakt med potential att uppnå stabila återkommande intäkter.

Anders Sjögren
VD, Enersize

För mer information om Enersize, vänligen kontakta:

Anders Sjögren, VD
Telefon: +46 730 76 35 30
E-post: ir@enersize.com

Erik Sundqvist, CFO
Telefon: +46 720 92 83 62
E-post: erik.sundqvist@enersize.com

Om Enersize

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering gjort Enersize till en erkänd ledare för kunder runt om i världen. Enersize är en sammanslagning av flera nordiska företag med erfarenhet från mer än 7000 kundprojekt.

Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North Growth Market under ticker: ENERS. 

För mer information https://enersize.com. 

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
E-post: ca@mangold.se
Telefon: +46 8 503 01 550

Denna information är sådan information som Enersize är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-31 08:30 CEST.

Bifogade filer

Enersize Q1report Swedish