Emotra: Kommuniké från extra bolagsstämma i EMOTRA AB (publ)

I dag, den 4 december 2020, hölls extra bolagsstämma i EMOTRA AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Val av revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 6)

Stämman beslutade att till ny revisor invälja auktoriserade revisorn Lars Magnus Frisk, Guide Revision AB och till ny revisorssuppleant invälja auktoriserade revisorn Carina Fridberg, Guide Revision AB.

Beslut om bemyndigande för styrelse att besluta om nyemisson av aktier (punkt 7)

Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara ett belopp om 15 MSEK (total emissionslikvid).

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för marknadslansering av bolagets metod EDOR®.

EMOTRA AB (publ)

STYRELSEN