Emotra: EMOTRA AB: Rättelse i PM: Sista dag för handel i BTU

Rättelse beträffande informationen om första dag för handel i TO2 och TO3 i pressmeddelande från den 12 juli 2021: Emotra AB ("Emotra" eller "Bolaget") offentliggjorde den 12 juli 2021 första dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO2 och serie TO3. I pressmeddelandet framgick tidigare att beräknad första dag för handel var den 22 juli 2022, vilket inte stämmer. Korrekt information är att första dag för handel är beräknad till den 22 juli 2021. Korrekt datum är införd i texten nedan.

I maj 2021 genomförde EMOTRA AB ("Emotra") en företrädesemission av Units (varje unit innehåller två (2) aktier, en (1) teckningsoption av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3), i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitteras 31 772 672 aktier och EMOTRA tillförs 9,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,8 MSEK. Sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 15 juli 2021 och utsökningsdag i Euroclear är 19 juli 2021.

31 772 672 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 21 juli 2021. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Emotra till 82 513 556. Aktiekapitalet uppgår efter företrädesemissionen till 1 567 757,566 SEK.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2 i sammandrag

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO2 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en (1) ny aktie i bolaget till en kurs om minimum 0,019 kronor per aktie till maximum 0,60 kronor per aktie.

Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kan äga rum under perioden 29 november 2021 - 13 december 2021. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 13 december 2021.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare 3 018 403,84 SEK och antalet aktier ökar med 15 886 336 aktier.

Första dag för handel i TO2: Beräknad första dag för handel i TO2 är beräknad till den 22 juli 2021

Villkor för teckningsoptioner av serie TO3 i sammandrag

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO3 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en (1) ny aktie i bolaget till en kurs om minimum 0,019 kronor per aktie till maximum 0,80 kronor per aktie.

Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kan äga rum under perioden 3 oktober 2022 - 17 oktober 2022. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 17 oktober 2022.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare 3 018 403,84 SEK och antalet aktier ökar med 15 886 336 aktier.

Första dag för handel i TO3: Beräknad första dag för handel i TO3 är beräknad till den 22 juli 2021

Projektledare

Mangold agerade finansiell rådgivare samt emissionsinstitut i sam­band med företrädesemissionen. Qap Legal agerade legal rådgivare åt Bolaget i samband med företrädesemissionen.