Emotra: Data för återfall i depression publicerade i BMC Psychiatry

Den första studien som redogör för sambandet mellan hyporeaktivitet och ökad risk för återfall i depression har publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMC Psychiatry. Publikationen visar att hyporeaktiva har nästan fem gånger högre sannolikhet att återfalla i depression.

Den vetenskapliga artikeln "Clinical effectiveness of the electrodermal orienting reactivity test for evaluating relapse and recurrence risk in patients hospitalized for depression" har nu publicerats i BMC Psychiatry.

I studien genomfördes test med EDOR® på patienter i slutenvård med en uppföljning om cirka 10 månader. Resultaten visar att sannolikheten för återfall i depression inom 10 månader efter utskrivning var tre gånger högre bland hyporeaktiva individer jämfört med reaktiva patienter.

När förväxlingsfaktorer, så kallade "confounding factors", som kön, antal och längd på tidigare depressionsepisoder inkluderades i analysen tydliggjordes skillnaden mellan grupperna ytterligare. Sannolikheten att hyporeaktiva återfaller i depression blev nästan fem gånger högre jämfört med reaktiva patienter. I studien var det endast hyporeaktivitet som var associerad med återfall i depression. Ingen annan av de variabler som analyserades i studien kunde associeras med återfall.

Länk till artikel: https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-021-03088-3

De här resultaten behöver nu bekräftas i en större multicenterstudie, vilken planeras starta under 2021 under förutsättningen att situationen med den pågående Corona-pandemin tillåter det. Dessa vetenskapliga data och genomförda marknadsundersökningar har varit viktiga faktorer bakom Emotras beslut att fokusera användningen av EDOR till återfall i depression. Den nya inriktningen erbjuder goda möjligheter till breddning av metodens användningsområde.