Emotra: Årsredovisning 2020 och handlingar inför årsstämman tillgängliga

Emotra AB (publ) ("Emotra") meddelar idag att bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2020 och övriga handlingar inför årsstämman från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.emotra.se). Handlingarna kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före årsstämman med stöd av bestämmelserna i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor och i enlighet med instruktionerna i denna kallelse. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs samma dag som årsstämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.emotra.se.  Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Det ifyllda formuläret måste vara Emotra tillhanda senast fredagen den 21 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Emotra AB, C/O AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@emotra.se.

Göteborg i april 2021

EMOTRA AB (publ)

STYRELSEN