Emotra AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB avger härmed delårsrapport för det första halvåret 2021.

Sammanfattning perioden april - juni 2021

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 874 kSEK (-1 115)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,04 SEK (-0,03)
 • Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 8 706 kSEK (3 749)
 • Nyemission av aktier och teckningsoptioner övertecknades till 176 procent
 • Styrelsen utökades genom inval av Ingela Hallberg
 • Avtal om forskningssamarbete med National Institute of Mental Health (NIMH)  i USA

Sammanfattning perioden januari - juni 2021

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 kSEK (0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 536 kSEK (-2 322)
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,07 SEK (-0,07)
 • Nyemission av aktier och teckningsoptioner genomfördes under juni månad och övertecknades till 176 procent
 • Styrelsen utökades genom inval av Ingela Hallberg
 • Avtal om forskningssamarbete med National Institute of Mental Health i USA

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 7 juli meddelas att Emotra erhållit patent i Kanada
 • Den 9 juli meddelas att Emotra startat forskningssamarbete med Kings College
 • Inga övriga väsentliga händelser efter periodens utgång

Kommentarer från VD

Sammanfattande analys av väsentliga händelser under det första halvåret 2021

I februari 2021 publicerades den vetenskapliga artikel vilken redogjorde för de kliniska observationer som gett upphov till Emotras strategiska omfokusering. Artikeln "Clinical effectiveness of the electrodermal orienting reactivity test for evaluating relapse and recurrence risk in patients hospitalized for depression" publicerades 10 februari 2021 i BMC Psychiatry. Resultaten visade att patienter inlagda med depression, vilka EDOR test identifierade som hyporeaktiva, hade nästan fem gånger högre risk att återfalla i depression inom 10 månader efter utskrivning.

För bolaget är publikationen en milstolpe i den fortsatta utvecklingen och en viktig pusselbit som lett fram till ökat intresse och en positiv förändring i diskussioner med forskare och beslutsfattare. Diskussioner pågår med ett antal kliniskt inriktade forskningscentra som visat intresse för Bolagets teknik. Avtal om forskningssamarbete har under perioden tecknats med National Institute of Mental Health, NIMH, i USA. I juli tecknades avtal om forskningssamarbete med Kings College i London. I juli meddelades även att Bolaget erhållit patent i Kanada. Emotra har nu patentskydd i Sverige, USA, Japan och Kanada och ansökan om patent i EU.

Även om Emotra bedriver allt arbete på ett kostnadseffektivt sätt har ytterligare kapital måst resas för att finansiera den fortsatta utvecklingen och inte minst genomförandet av den planerade kliniska studien. I juni månad genomfördes en företrädesemission om units innehållande aktier och två olika teckningsoptioner, TO2 och TO3. Emissionen övertecknades till 176 procent.

Ingela Hallberg, läkare med lång erfarenhet från ledande roller inom läkemedelsindustrin på ett flertal stora bolag så som Bayer, Lundbeck, Merck KgA, Otsuka samt CRO bolaget Quntiles (idag IQVIA), såväl inom klinisk forskning som i olika strategiska positioner, valdes in i styrelsen under årsstämman som avhölls den 24 maj 2021.

Samarbetet med RISE Acreo, vilket syftar till att digitalisera och utveckla analystjänsten i EDOR med hjälp av AI/maskininlärning och utvecklingsprojektet, har hittills gått helt enligt plan och kommer att fortsätta under hela året.

Nya möjligheter för Emotra med större marknadspotential

Depression och behandling av depression är ett av de allra största indikationsområdena inom sjukvården. För Emotras del innebär detta en mycket stor marknadspotential. Varje år drabbas över 320 miljoner människor i världen av depression och var fjärde svensk drabbas någon gång i livet av en depression så allvarlig att den kräver behandling. Kopplat till dessa siffror finns stora kostnader både för samhälle och arbetsgivare. Med andra ord finns globalt ett stort patientunderlag.

Ett av huvudproblemen med återfall i depression är att det saknas objektiva diagnostiska markörer som ger information för indelning i högre och lägre risk och vägledning för behandling. Eftersom det är så många som drabbas av depressioner och återfall i fler depressionsepisoder, skulle förbättrad diagnostik leda till stora kostnadsbesparingar för samhället samtidigt som patienter kan få bättre och säkrare vård. Här finns ett behov där EDOR® Test kan ge biologisk och objektiv information som är värdefull. Indikationen återfall i depression är av strategisk vikt för bolaget. Patientgruppen, hyporeaktiva, som identifieras med EDOR, är densamma som den som har ökad risk för självmord. Kan sjukvården identifiera gruppen och därigenom förhindra återfall i depression minskar man med stor sannolikhet samtidigt risken för självmord. Fokus för bolaget är nu att bygga upp en grund med evidens för indikationen i olika kliniska miljöer. Multicenterstudien planeras att starta under Q3/Q4 2021.

Forskning, teknisk utveckling och studier

Återfall som kliniskt problemområde har beskrivits som ett av de mest omfattande och angelägna inom dagens psykiatri. För att kunna bygga upp en grund med evidens för den här användningen har Emotra påbörjat ett fokuserat arbete för forskning och studier kring återfall i depression. Bolaget avser att samarbeta med kliniska centra som har infrastruktur, forskningserfarenhet och tillgång till patienter för studier. Dessa samarbeten är en förutsättning för att få tillgång till data av hög kvalitet och därigenom sprida användningen av EDOR. Emotra har avtalat om forskningssamarbete med exempelvis NIMH i USA och med Kings College i London.

Fokus under hösten kommer att ligga på att inventera de kompetenser, funktioner och regulatoriska krav som ställs på bolaget för att genomföra studien enligt direktiven.

Emotra ingick under 2020 avtal med RISE om att fortsätta digitaliseringen av analysprocessen och utveckla funktionalitet med hjälp av maskininlärning. Inom RISE finns spetskompetens inom digitalisering, signalbehandling, statistisk analys och tillämpad maskininlärning/AI. En avgörande faktor för bolaget är att RISE har erfarenhet av att jobba i avancerade utvecklingsprojekt tillsammans med industriella partners. Den nya tekniken erbjuder goda möjligheter till utökat patentskydd för Emotra.

Marknad och affärsutveckling

Eftersom bolaget befinner sig i en fas där tonvikten ligger på att generera data för indikationen återfall i depression är marknadsföringsaktiviteterna minimerade för att konservera kapital. Som stöd för indikationsområdet har ett marknadsundersökningsprojekt genomförts under perioden. Projektet bildar viktigt kunskapsunderlag om attityder och utmaningar inom hantering av deprimerade patienter och återfall i depression.

Initialt är fokus att skaffa kvalitativa data och arbetet med att hålla strukturerade intervjuer med beslutsfattare har påbörjats och beräknas fortsätta under hösten. Detta görs för att stötta bildandet av en första plattform av användare och partners för en vidare expansion.

För Emotra kommer således marknaden att byggas upp stegvis över tid under förutsättning att dessa studier faller väl ut. För affärsutveckling hålls samtal och kontakter kontinuerligt med olika aktörer som kan vara relevanta för bolagets utveckling eller som stöd för framtida möjligheter.

Patent, patentansökningar och varumärkesskydd

Bolaget drog under våren 2020 tillbaka den svenska patentansökan "A device and a method to identify persons at risk for depressive relapse". Bolaget har av taktiska skäl valt att istället lämna in en internationell PCT-ansökan med samma titel för att skydda det nya indikationsområdet. Europa, USA, Japan och Kanada är prioriterade marknader i Emotras arbete med patentansökningar. Amerikanska patentverket har meddelat godkännande för Emotras ansökan nr 15/024,908 "A DEVICE FOR USE IN THE EVALUATION OF SUICIDE RISK". Patent meddelades den 21 maj, 2019, som U.S. Patent No. 10,292,636. Japanska patentverket meddelade i slutet av juli 2018, godkännande för Emotras ansökan nr 2016-516080 "A DEVICE FOR USE IN THE EVALUATION OF SUICIDE RISK". Kanadensiska patentverket meddelade i juli 2021 godkännande för Emotras ansökan nr 2,924,041 med titeln "A DEVICE FOR USE IN THE EVALUATION OF SUICIDE RISK". Tidigare har svenska Patent- och registreringsverket, PRV, meddelat beviljande av Emotras patentansökan, nr 1300614-3, "Apparatur för användning vid bedömning av självmordsrisk".  Ytterligare patentansökningar har lämnats in i EU. EUIPO (EU:s varumärkesmyndighet) meddelade under 2016, beviljande av varumärkesskydd för EDOR[®] inom EU.

Om mental hälsa och depression

Globalt står mentala sjukdomar för 30 procent av de icke-dödliga sjukdomarna. Bara i Sverige beräknas kostnaderna för samhället vara 80 miljarder årligen, av vilka depressionssjukdomar ensamt står för 35 miljarder och man räknar med att kostnaderna fortsatt kommer att öka fram till år 2030. Bakgrunden till dessa kostnader är dels den höga prevalensen av mentala sjukdomar och dels att nästa alla av dem som drabbas av dessa sjukdomar inte är fullt ut fungerande inom arbete eller utbildning. En väsentlig del av den höga prevalensen beror på att en stor del av patienterna, återfaller i depressionen efter behandling. Man vet att cirka 50 procent av patienter som haft depression kommer att ha ytterligare en eller flera episoder senare i livet. I medeltal drabbas patienter med depression av ytterligare mellan fem och nio episoder under sin livslängd. Inom Europa, har en av sex personer problem med sin mentala hälsa och deprimerade är den enskilt största patientgruppen.

Metoden EDOR®

EDOR, "Electro Dermal Orienting Reactivity", är en metod som adderar biologisk information och utgör ett komplement till den kliniska intervjun och anamnesen. Eftersom hyporeaktivitet är en biologiskt baserad markör och oberoende av kliniska skalor, patientens ålder och kön, ger den biologisk information som möjliggör en mer komplett bedömning av patienten. Baserat på patientens elektrodermala reaktioner till neutrala ljudsignaler, identifierar testet patienter som reaktiva eller hyporeaktiva. Testet mäter respons på stimuli över tid, dvs hur snabbt man vänjer sig till något i ens omgivning. Patienter som slutar reagerar mycket snabbt eller som inte alls reagerar, identifieras som hyporeaktiva. Hyporeaktiva, deprimerade patienter har visat sig vara mer sårbara för självmordsförsök och självmord. Nya data pekar även mot att hyporeaktivitet är relaterat till ökad risk för återfall i depression.

Ett EDOR produktsystem består av tre delar: hörlurar, EDOR-Box och en dator. Hörlurana, som är kopplade till EDOR-Box, generar signalerna till hörlurarna och läser av respons från patienten. Filen med data på patientens respons skickas till Emotras molnlösning med hjälp av mjukvara, specifik för EDOR. Ett test med utrustningen tar 20-30 minuter att utföra. Patienten sitter med en testledare som övervakar själva testproceduren. Testpersonen placerar sina fingrar på elektroder som finns på EDOR-Boxen och lyssnar samtidigt på ljudsignaler. Sekvensen av ljudsignaler upplevs som slumpmässig av patienten, men är likadan varje gång.

 En testledare hanterar information, övervakar patienten och skickar filer
till Emotras molnlösning för analys av reaktionsmönster.uoud

Patienten placerar två fingrar på EDOR-Box och lyssnar på en neutral
ljudsekvens i ett par hörlurar

Hela testsekvensen är standardiserad och endast tillgång till ett ostört rum behövs för att få en bra miljö för testet.

Fördelar med EDOR  

 • Ger information om risk på kort och lång sikt, stödjer beslut för behandling och eftervård
 • Objektiv biomarkör som är oberoende av kliniska skalor samt av patientens ålder och kön
 • Enkelt att utföra med tydliga resultat som enkelt kan kommuniceras vidare i behandlingsteam

Göteborg den 20 augusti 2021
Daniel Poté, VD

 
Resultaträkning i apr - jan - jun jan - dec
sammandrag jun
Belopp i kSEK 2021 2020 2021 2020 2020
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övriga intäkter 0 131 0 139 355
Rörelsens kostnader -1 874 -1 246 -3 536 -2 461 -5 752
Rörelseresultat -1 874 -1 115 -3 536 -2 322 -5 397

Resultat från - - - - -
finansiella poster
Resultat före skatt -1 874 -1 115 -3 536 -2 322 -5 397

Skatt 0 0 0 0 0
Periodens resultat -1 874 -1 115 -3 536 -2 322 -5 397

Resultat per aktie, -0,04 -0,03 -0,07 -0,07 -0,15
SEK
Resultat per aktie -0,04 -0,03 -0,07 -0,07 -0,15
efter utspädning,
SEK
Genomsnittligt antal 53 468 37 914 112 50 563 646 32 151 935 35 119 348
aktier 184
Potentiella aktier 31 772   11 653 840 31 772 672 11 653 840 0
från 672
teckningsoptioner
 
Balansräkning i sammandrag
Belopp i kSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar 5 10 8
Omsättningstillgångar
Varulager 625 625 625
Övriga fordringar 476 342 556
Kassa bank 8 706 3 749 4 302
Summa omsättningstillgångar 9 807 4 716 5 483
Summa tillgångar 9 812 4 726 5 491

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Summa eget kapital 8 196 2 944 3 484
Kortfristiga skulder 1 616 1 782 2 007
Summa eget kapital och skulder 9 812 4 726 5 491

 
Förändringar i Aktiekapital Uppskrivningsfond Överkurs Balanserad Totalt
eget fond förlust eget
kapitalBelopp i kapital
kSEK
Eget kapital 2019 501 0 8 998 -7 588 1 911
-12
-31
Nyemission 222 4 440 4 662
Emissionskostnader -1 307 -1 307
Disp enl beslut -8 998 8 998 0
stämma
Periodens resultat -2 322 -2 322
Eget kapital 2020 723 0 3 133 -912 2 944
-06
-30
Nyemission 182 3 664 3 846
Emissionskostnader -231 -231
Periodens resultat -3 075 -3 075
Eget kapital 2020 905 0 6 566 -3 987 3 484
-12
-31
Nyemission 663 10 203 10 866
Emissionskostnader -2 618 -2 618
Disp enl beslut -3 987 3 987 0
stämma
Periodens resultat -3 536 -3 536
Eget kapital 2021       1 568 0 10 164 -3 536 8 196
-06
-30
 
Kassaflödesanalys i sammandrag
Belopp i kSEK jan - jan - jan -
jun2021 jun2020 dec
2020
Resultat efter finansiella poster -3 536 -2 322 -5 397
Justering för poster som inte ingår i kassaflöde 2 3 36
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -3 534 -2 319 -5 361
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -310 97 77
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 843 -2 222 -5 284
Kassaflöde från investeringsverksamheten - - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 8 248 3 355 6 970

Årets kassaflöde 4 404 1 133 1 686
Likvida medel vid årets början 4 302 2 616 2 616
Likvida medel vid periodens slut 8 706 3 749 4 302

Nyckeltal jan - jan - jan -
jun jun dec
2021 2020 2020
Nettoomsättning, kSEK 0 0 0
Rörelseresultat, kSEK -3 536 -2 322 -5 397
Periodens resultat, kSEK -3 536 -2 322 -5 397
Resultat per aktie, SEK -0,07 -0,07 -0,15
Eget kapital per aktie, SEK 0,01 0,08 0,07
Avkastning på eget kapital, % neg neg neg
Soliditet, % 52,6 62,3 63,4
Medelantalet medarbetare 3 3 3
Genomsnittligt antal aktier 50 563 32 151 35 119
646 935 348
Potentiella aktier från teckningsoptioner 31 772 11 653 0
672 840
Antal aktier vid periodens utgång 82 513 38 043 38 043
556 599 559
 

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på Resultat efter skatt i procent av
eget kapital, genomsnittligt eget kapital.
%:
Soliditet, %: Eget kapital i förhållande till
balansomslutning.
Resultat per Resultat efter skatt i relation
aktie, SEK: till genomsnittligt antal aktier.
Eget kapital Eget kapital i förhållande till
per aktie, SEK: antalet aktier vid periodens
slut.
 

Nettoomsättning    
                                                                                                                                        Ingen
försäljning har skett under perioden.

Övriga intäkter föregående år består huvudsakligen av stöd från Tillväxtverket för korttidsarbete.

Rörelseresultatet    
                                                                                                                                        

Bolagets kostnadsökning beror huvudsakligen på en ökad aktivitet kring produktutveckling.  

Finansiell status och företrädesemission

Den 22 april informerade Bolaget i pressmeddelande att styrelsen fattat beslut om att genomföra en företrädesemission av units, villkorad av
godkännande från ordinariebolagsstämma den 24 maj 2021. Nyemissionen tecknade till cirka 176 procent och inbringade i första steget 9,5 MSEK,
innan emissionskostnader. I emissionen tecknades units innehållande såväl aktier som teckningsoptioner TO2 och TO3.

Göteborgs tingsrätt har meddelat Emotra att ansökan om stämning har inlämnats från ABC Form Srl. Semplificata ("ABC"), för arbeten i huvudsak
utförda av professor Marco Sarchiapone under perioden 2014 - 2017. Emotra har hela tiden vidhållit en begäran om att få ta del av korrekta
underlag/verifikationer, vilket ABC hittills inte tillmötesgått. ABC har i målet vid tingsrätten yrkat att Emotra ska förpliktigas betala
närmare 1,7 mkr plus vissa räntor och ersättning för rättegångskostnader. Emotra har i svaromål till tingsrätten bestridit ABC:s talan.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Emotra är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process
för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaderna för Emotras produkter kännetecknas av
långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. För en fullständig
redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet "Riskfaktorer" i Årsredovisning
från 2020 samt Memorandum från 2021, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet uppgick i slutet av andra kvartalet 2021 till 1 567 757,566 SEK. Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgick då
till 82 513 556 aktier. Aktiens kvotvärde är 0,019 SEK. Uppgifterna avser efter att emissionen i juni registrerats av Bolagsverket den 9 juli
2021. I emissionen tecknades units innehållande såväl aktier som teckningsoptioner TO2 och TO3. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket
(www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen EMOT. Bolaget innehar inga egna aktier. Antalet teckningsoptioner av serie TO 2 uppgår till
15 886 336 och antalet teckningsoptioner av serie TO 3 uppgår till 15 886 336.

Redovisningsprinciper
Vid upprättandet av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen.
Delårsrapporten är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen. Bolaget tillämpar de redovisningsregler som
gäller enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport jan- september 2021                                                                      den 28 oktober 2021

Bokslutskommuniké för 2021                                                                                 den 22 februari 2022

Årsstämma hölls den 3 juni 2021. Årsredovisningen är tillgänglig på Bolagets hemsida www.emotra.se och kan även rekvireras från Bolaget per e
-post daniel@emotra.se.

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på
Bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana uttalanden risker och osäkerheter,
vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

                                                 

Göteborg den 20 augusti 2021
Emotra AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören