Dicot – Mot kliniska studier i högt tempo – Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Dicot

DICOT - MOT KLINISKA STUDIER I HÖGT TEMPO - MANGOLD INSIGHT ANALYS

Mangold uppdaterar Dicot

Dicot, som utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 (Libiguin) till ett potensläkemedel, genomför en rad förberedelser inför kommande fas 1-studier. Målsättningen är att dessa ska inledas under mitten av 2022. Toxikologiska studier och en breddad studie med LIB-01 för behandling av erektionssvikt ska genomföras. I tillägg har LIB-01 börjat produceras i industriell form. 

Att utveckla läkemedel är kostsamt och bolaget har behov av kapital för att kunna genomföra kommande studier. Bolaget kan tillföras ytterligare 17,9 miljoner kronor via teckningsoptioner som pågår under mars. Bolaget ser även behov för ytterligare kapitalanskaffning inom en 12 månaders period. 

Mangold ser stor potential i Dicot. Resultat från pågående studier kan komma att bli mycket värdehöjande för aktien. Hittills har studier visat positiva resultat. Bolaget har även börjat sondera terrängen för en framtida partner, något som kan komma att bli aktuellt efter det att bolaget fått fram data från fas 1-studien. Mangold har uppdaterat riktkursen som påverkats av tillkommande aktier. Riktkursen sätts till 2,80 kronor, en uppsida på över 170 procent.

Fredag 26 mars 

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5022

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Insight Investment Case Dicot.pdf

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.