Den 25 maj 2022 är sista dag för nyttjande av Twiik AB:s teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperioden för Twiik AB:s (”Twiik” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”) pågår till och med den 25 maj 2022 och sista dag för handel med TO 1 är den 23 maj 2022. Innehavare av TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna 1 (en) ny aktie i Twiik till en kurs om 7,90 SEK per aktie. Informationsblad, anmälningssedel samt fullständiga villkor och anvisningar för TO 1 finns tillgängliga på Twiiks (www.twiik.me), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

TO 1 i sammandrag

  • Teckningskurs: Varje TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Twiik till en kurs om 7,90 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Det finns 657 919 utestående TO 1. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 1 tillförs Twiik cirka 5,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Antal utestående aktier i Twiik innan optionsinlösen: 6 712 876 stycken.
  • Kortnamn och ISIN: TO 1 är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn ”TWIIK TO 1” och med ISIN SE0015948708.

Vid fullt nyttjande av TO 1 kommer antalet aktier i Twiik att öka med 657 919 aktier till 7 370 795 aktier och aktiekapitalet öka med 328 959,50 SEK till 3 685 397,50 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 8,9 procent baserat på antalet utestående aktier i Twiik efter fullt nyttjande av samtliga TO 1.

Informationsblad, anmälningssedel samt fullständiga villkor och anvisningar för TO 1 finns tillgängliga på Twiiks (www.twiik.me), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) samt Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut till Twiik i samband med optionsinlösen av TO 1. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare. Shark Communication AB har bistått Bolaget med kommunikationsrådgivning.

För ytterligare information om TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

Nordic Issuing
Telefon: +46 (0) 40 632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se
Hemsida: www.nordic-issuing.se

För mer information om Twiik, vänligen kontakta

Anders Gran, VD
Telefon: +46 (0)70 341 73 25
E-post: anders@twiik.me
Hemsida: www.twiik.me

Om Twiik

Twiik AB är ett innovationsbolag med säte i Malmö och kontor i Stockholm. Bolaget utvecklar digitala lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster och därmed digitalisera sitt tjänsteerbjudande och göra bra träning tillgänglig för en större målgrupp. www.twiik.me

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Bifogade filer

Den 25 maj 2022 är sista dag för nyttjande av Twiik AB:s teckningsoptioner av serie TO 1