Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari – mars 2022

Första kvartalet 2022

  • Rörelseresultatet uppgick till -15,4 (-21,2) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -15,5 (-23,8) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,02) SEK.
  • Solna tingsrätt meddelade i mars domutslag i Cortus ABs tvist med PE Teknik och Arkitektur AB. Cortus tilldömdes att betala de utestående fakturorna om ca 2,6 MSEK samt PEs rättegångskostnader om ca 3,4 MSEK. Ett överklagande av domen ställt till Svea hovrätt har därefter inlämnats.
  • Cortus har fått en order av norska Biojet AS på € 280 000 avseende ett engineeringsuppdrag för tillverkning av grön diesel.

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 08.30 CET.

Om Cortus Energy
Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs med planerad uppstart 2022.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga