Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari – mars 2021


Första kvartalet 2021

  • Rörelseresultatet uppgick till -21,2 (-21,4) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -23,8 (-22,2) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,02) SEK.
  • Vid det andra konverteringstillfället konverterades aktier för ca 19,3 MSEK, varav ränta utgjorde ca 0,9 MSEK, vilket motsvarar ca 74,3 miljoner aktier.
  • Cortus levererade i februari, för första gången, syngas till Höganäs AB för proveldning i värmningsugn.  
  • Ansökan inlämnad för bidrag för ett projekt i Frankrike och ett i Sverige.

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Vid det tredje konverteringstillfället konverterades aktier för ca 19,3 MSEK, varav ränta utgjorde ca 1,3 MSEK, vilket motsvarar ca 71,5 miljoner aktier. Det totala antalet aktier uppgår i april till 1 457 282 272 st. Konvertibelskulden uppgår nu till ca 36,8 MSEK exkl ränta.
  • Ett lån på 10 MSEK upptogs i april av extern långivare.
  • EU:s taxonomi som har till syfte att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar har under våren varit omdiskuterad. I en första version omfattades inte skog och bioenergi. EU har nu beslutat att skog och bioenergi ingår i taxonomin.
  • Ombyggnaden i Höganäs är tekniskt färdigställd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy AB

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2021. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl. 08.00 CET.

Bilaga