Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari – juni 2021


Andra kvartalet 2021

 • Rörelseresultatet uppgick till -17,6 (-15,5) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,0 (-16,8) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,01) SEK.
 • Vid det tredje konverteringstillfället konverterades aktier för ca 19,3 MSEK, varav ränta utgjorde ca 1,3 MSEK, vilket motsvarar ca 71,5 miljoner aktier á 27 öre per aktie.
 • Ett kortfristigt lån om 10 MSEK upptogs i april från extern långivare.
 • Cortus Energy testar att producera förnybar råolja tillsammans med Haldor Topsoe och RISE.
 • En fulltecknad företrädesemission genomfördes i juni vilket tillför bolaget ca 64,8 MSEK före emissionskostnader.

Januari-Juni 2021

 • Rörelseresultatet uppgick till -38,9 (-36,9) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -42,9 (-39,0) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,03) SEK.

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Vid det fjärde konverteringstillfället konverterades aktier för ca 1,2 MSEK, varav ränta utgjorde ca 0,1 MSEK, vilket motsvarar ca 3,0 miljoner aktier á 40 öre per aktie.
 • I juli emitterades 161 920 248 antal aktier i samband med förträdesemissionen. Antalet aktier uppgår nu till 1 622 167 100 st.
 • Cortus ABs patent för framställning av hydrerad pyrolysolja har godkänts i USA. Tekniken kommer att testas under hösten i Höganäs i samarbete med Haldor Topsoe och RISE som rapporterats tidigare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 08.00 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2021.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga