DBP: Kallelse till extra bolagsstämma i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)

Aktieägarna i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 april 2022 kl. 13.00 i företagets lokaler på Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala Besöksadress: Västra Ingången av Uppsala Business Park, Rapsgatan 7, Uppsala.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 1 april 2022, och
  • anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman till bolaget senast tisdagen den 5 april 2022, kl 16.00 skriftligen till Double Bond Pharmaceutical International AB (publ), Virdings Allé 32 B, 754 50 Uppsala. Anmälan kan också göras per e-post till info@doublebp.com.I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer på dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltningsregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 1 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 5 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till bolagsstämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av nya styrelseledamöter
8. Stämman avslutas

Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att årsstämman utser Igor Lokot till ordförande vid stämman.

Val av styrelse (punkt 7)

Styrelsen föreslår att Sanna Rejnlander och Irina Zaitseva skall väljas till nya ledamöter. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer styrelsen efter valet att bestå av Sanna Rejnlander (ordförande), Irina Zaitseva, Sergey Yanitsky och Igor Lokot (verkställande direktör).

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga i bolagets lokaler på ovan angiven adress, på bolagets hemsida www.doublebp.com samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com. Kopior av handlingar inför stämman sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Uppsala i mars 2022
Styrelsen i Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)