DBP International AB: Utfall av utnyttjande teckningsoptioner av serie TO 2B

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) ("DBP" eller ''Bolaget'') meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO2B. Totalt nyttjades 1 238 499 teckningsoptioner av serie TO2B, motsvarande cirka 15,25% av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget ca 594 tkr före emissionskostnader.

Teckningsperioden löpte mellan den 25 februari - 28 mars 2022 och teckningsoptionerna emitterades i samband med Bolagets emission av units under tredje kvartalet 2021.

Nyttjandet av teckningsoptionerna medför att antalet aktier ökar från 55 285 025 till 56 523 524. För befintliga aktieägare uppgår utspädningen från utnyttjande av teckningsoptionerna till cirka 2,2 procent.

Så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear omvandlas interimsaktier (IA) till ordinarie aktier och upptas till handel på Spotlight Stock Market.

För mer information om nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO 2B, vänligen kontakta Aqurat Fondkommission på info@aqurat.seeller 08-684 05 800.