Cyxone och Medical University of Vienna tillkännager samarbete för att studera utökad användning av T20K i MS

Efter att ha identifierat nya potentiella användningsområden för T20K meddelar Cyxone AB (publ) ("Cyxone eller Bolaget") idag att bolaget har ingått ett forskningssamarbete med Prof. Christian Gruber, tillika uppfinnaren av T20K och Prof. Gernot Schabbauer, båda från Medical University of Vienna. Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för verkningsmekanismen för T20K och att utforska nya användningsområden och deras potential att ge ytterligare terapeutiska fördelar. Studien, som genomförs i en modell för multipel skleros (MS) startar senare denna månad med planerade preliminära resultat i juni 2022.  Resultaten från studien kommer att utgöra en del av de studier som krävs för att kunna ansöka om att gå in i klinik med den nya administreringsformen.

T20K är en potentiell first-in-class peptidläkemedelskandidat som uppvisar en lovande, ny och säker terapi som kan hindra utvecklingen av MS. Studier i djurmodeller där sjukdom har initierats har visat att T20K både kan fördröja sjukdomsutvecklingen och hejda dess progression. Dessa resultat positionerar T20K som en möjlig terapi för tidig behandling av MS som potentiellt kan förbättra livskvaliteten för MS-patienter genom att försena eller till och med stoppa sjukdomsprogressionen. Samarbetet med Medical University of Vienna kommer att fokusera på frågeställningen om det finns en terapeutisk effekt som kan vara till nytta för andra undergrupper av MS-patienter. Projektet är en del av den pågående prekliniska utvecklingsverksamheten för T20K och studierna är också viktiga för att kunna ansöka om att genomföra en klinisk fas 1-studie.

"Jag är mycket glad över att Cyxone har valt vårt labb för sina studier", säger prof. Gernot Schabbauer, "Jag kommer att arbeta i nära samarbete med Christian Gruber, uppfinnaren av T20K, och Cyxone. Jag har ett stort intresse av att studera effekten på immunsystemet och den terapeutiska effekten av denna potentiellt kraftfulla nya läkemedelskandidat i vår nya experimentella design."

Syftet är också att bekräfta resultaten från tidigare genomförda studier med T20K i en in vivo-modell. Inom detta samarbete kommer en ny studiedesign att tillämpas för att få mer djupgående kunskap om verkningsmekanismen och fördjupa den vetenskapliga förståelsen för hur T20K fungerar i kroppen. Därutöver kommer nya möjligheter att testas för att utröna om det finns ännu vidare potential för T20K.

"Genom att bygga upp vetenskapliga samarbetsprojekt runt om i världen, såsom med denna grupp, skapar vi ett sammanhang där nya vetenskapliga perspektiv kan bidra till att validera och utveckla T20K och uppnå en livsförändrande behandling till förmån för patienterna. Vi stärker därmed den vetenskapliga profilen på företaget, något som kommer att ge oss större möjligheter. Om samarbetet blir lyckosamt kommer vi potentiellt också att kunna expandera den terapeutiska tillämpningen för T20K inom MS, men även potentiellt utöver MS. Cyxone avser således att utnyttja den fulla terapeutiska potentialen och det fulla värdet av T20K för patienter och för våra aktieägare", säger Tara Heitner, VD för Cyxone AB.

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: +46 (0)70 781 88 08
E-post: tara.heitner@cyxone.com

Framåtriktad information

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se.För mer information besök www.cyxone.com.

Om Medical University of Vienna

Medical University of Vienna (MedUni Vienna) är ett av de mest traditionella medicinska utbildnings- och forskningsuniversiteten i Europa. Med nästan 8 000 studenter är det för närvarande det största medicinska utbildningscentret bland tyskspråkiga länderna. Med 5,500 anställda, 30 institutioner och två kliniska institut, 12 medicinska centra och ett stort antal högspecialiserade laboratorier är det också en av Europas ledande forskningsinstitutioner inom biomedicin.