Cyxone erhåller myndighetsgodkännande för start av klinisk fas 2-studie med Rabeximod i covid-19-patienter

Cyxone AB (publ.) meddelade idag att bolaget erhållit godkännande från den regulatoriska myndigheten och etiska kommittén i Polen att inleda den planerade fas 2-studien med Rabeximod i patienter som lider av måttlig covid-19. Behandlingens syfte är att reducera risken för utveckling av försämrad lungfunktion orsakad av virusinducerad överaktivitet i immunförsvaret. Cyxone väntas kunna presentera preliminära studieresultat under det tredje kvartalet 2021.

De flesta som utvecklar covid-19 upplever enbart milda symtom. Hos vissa patienter förekommer dock en risk att immunförsvaret överreagerar, vilket orsakar en oproportionerligt hög frisättning av cytokiner och kemokiner. Denna frisättning resulterar i ett hyperinflammatoriskt tillstånd som i sin tur orsakar kraftigt försämrad lungfunktion (Acute Respiratory Disease Syndrome, ARDS). Det akuta behovet av säkra, effektiva och patientvänliga behandlingar i syfte att motverka utvecklingen från ett milt till ett allvarligt sjukdomstillstånd underströks i en nyligen publicerad artikel i JAMA (Journal of American Medical Association) författad av dr Anthony S. Fauci och ytterligare två representanter för US National Institutes of Health[1].

Cyxone kontrakterar nu ett antal kliniker för läkemedelsprövning i Polen och förberedelser pågår för att så snart som möjligt påbörja inklusionen av patienter till studien. Parallellt med detta har Cyxone lämnat in en ansökan till den regulatoriska myndigheten i Slovakien samt förbereder ansökningar i ytterligare länder. Totalt kommer 300 patienter med måttlig covid-19, i behov av syrgasbehandling men inte av respiratorbehandling, att genomgå en oral behandling med Rabeximod. Cyxone förväntas kunna presentera preliminära resultat från den kliniska studien under tredje kvartalet 2021.

Till följd av Cyxones senaste kapitalanskaffningar är den förestående studien fullt finansierad. Givet ett positivt studieutfall ämnar bolaget initiera ett strategiskt samarbete med ett globalt läkemedelsföretag i syfte att driva vidare den kliniska utvecklingen av Rabeximod inom covid-19 och andra respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virusinfektioner.

"Vi är mycket glada över att snart kunna inleda den kliniska fas 2-studien med målet att utveckla en effektiv oral behandling av covid-19 som motverkar ett förvärrat sjukdomstillstånd och minskar behovet av intensivvård. Givet ett positivt utfall ser vi möjligheter att utveckla Rabeximod som en behandling inte enbart mot covid-19 utan även mot andra sjukdomar som drabbar immunförsvaret och riskerar att leda till bland annat akuta andningssvårigheter", säger Tara Heitner, vd, Cyxone.

[1]Kim PS, Read SW, Fauci AS. Therapy for Early COVID-19: A Critical Need. JAMA. 2020;324(21):2149-2150. doi:10.1001/jama.2020.22813. Read the article: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2773058

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: +46 (0) 707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se.För mer information besök www.cyxone.com.