Cyxone AB (publ) tillförs cirka 18,2 MSEK till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO4

Cyxone AB (publ) ("Cyxone" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4, vilka emitterades i samband med Bolagets riktade emission av units under det fjärde kvartalet år 2020. Totalt utnyttjades 5 613 656 teckningsoptioner av serie TO4, motsvarande cirka 93,5 procent av teckningsoptionerna av serie TO4, för teckning av 5 613 656 aktier till en teckningskurs om 3,24 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4 tillförs Cyxone cirka 18,2 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Cyxone slutförde under fjärde kvartalet 2020 en riktad emission av s.k. units. En (1) unit bestod av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4. I samband med den riktade emissionen kompenserades även Bolagets befintliga aktieägare med teckningsoptioner av serie TO4. Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 pågick under perioden från och med den 17 maj 2021 till och med den 28 maj 2021. Teckningskursen per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO4 uppgick till 3,24 SEK.

Totalt utnyttjades 5 613 656 teckningsoptioner av serie TO4 för teckning av 5 613 656 aktier, innebärandes att cirka 93,5 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO4 utnyttjades för teckning av aktier.

Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka två (2) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO4 ökar antalet aktier i Cyxone med 5 613 656 aktier, från 58 063 400 aktier till 63 677 056 aktier. Aktiekapitalet ökar med 423 672,39 SEK, från 4 382 145,83 SEK till 4 805 818,22 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner av serie TO4 uppgår utspädningseffekten till cirka 8,8 procent baserat på antalet aktier efter utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO4.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Cyxone avseende teckningsoptionerna.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: 08 5050 1595
E-post: emissioner@mangold.se

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 070 781 88 08
E-post: tara.heitner@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Denna information är sådan information som Cyxone AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2021 kl. 16.50 CEST.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se.För mer information besök www.cyxone.com.