Cortus Energys styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner av serie TO9 för 0,8 MSEK


Ledamöter i styrelsen samt medlemmar av ledningen i Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har nyttjat samtliga av sina teckningsoptioner av serie TO9 till ett värde om cirka
0,8 MSEK, motsvarande cirka 8,8 procent av samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO9. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO9 påbörjades den 17 maj 2022 och pågår fram till och med den 31 maj 2022.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO9:

Nyttjandeperiod: 17 maj 2022 – 31 maj 2022

Teckningskurs: 0,16 SEK per aktie

Emissionsvolym: 53 973 416 teckningsoptioner av serie TO9. Vid fullt nyttjande nyemitteras 53 973 416 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 8,6 MSEK, före emissionskostnader

Utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 1 619 202,48 SEK, från 54 775 524,00 SEK till
56 394 726,48 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 53 973 416 aktier, från 1 825 850 800 aktier till
1 879 824 216 aktier, motsvarande en utspädning om 2,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Synch Advokat AB är legal rådgivare till Cortus Energy i samband med teckningsoptionerna av serie TO9.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5050 1595
E-post: emissioner@mangold.se  

För ytterligare information avseende Cortus Energy, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2022.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga