Cortus Energy: Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO8 och TO9

PRESSMEDDELANDE                                

Stockholm, den 12 augusti 2021

Som tidigare kommunicerats har Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) genomfört en företrädesemission av units om cirka 64,8 MSEK (”Företrädesemissionen”). Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO8 och TO9 som emitterats som en del av företrädesemissionen är den 13 augusti 2021.

Teckningsoptioner av serie TO8 och TO9 kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är den 13 augusti 2021.

Genom Företrädesemissionen har 80 960 124 teckningsoptioner av serie TO8 och 53 973 416 teckningsoptioner av serie TO9 emitterats.

Teckningsoptioner av serie TO8

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO8 sker under perioden från och med den 16 november 2021 till och med den 29 november 2021. Varje teckningsoption av serie TO8 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 1 november 2021 till och med den 12 november 2021, dock lägst 0,03 SEK per aktie och högst 0,80 SEK per aktie.

Teckningsoptioner av serie TO9

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO9 sker under perioden från och med den 17 maj 2022 till och med den 31 maj 2022. Varje teckningsoption av serie TO9 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 maj 2022 till och med den 13 maj 2022, dock lägst 0,03 SEK per aktie och högst 1,20 SEK per aktie.

Övrigt

ISIN-kod för TO serie TO8: SE0016275960
ISIN-kod för TO serie TO9: SE0016275978

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare och Synch Advokat AB har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2021.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga