Cortus Energy AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

PRESSMEDDELANDE                                

Stockholm, tisdagen den 22 juni 2021

Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units, vilken beslutades och offentliggjordes den 18 juni 2021 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, samt på Finansinspektionens hemsida.

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 22 juni 2021, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.cortus.se) och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se) från och med den 30 juni 2021. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter i Företrädesemissionen är den 28 juni 2021. Teckningsperioden löper från och med den 30 juni 2021 till och med den 14 juli 2021.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare och Synch Advokat AB har agerat legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2021.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna konvertibler i Cortus Energy och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cortus Energy i någon jurisdiktion, varken från Cortus Energy eller från någon annan.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cortus Energys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Cortus Energy lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Bilaga