Cereno Scientific publicerar bokslutskommunikén för 2020 (1 januari – 31 december 2020)

Styrelsen och verkställande direktören för Cereno Scientific AB avger härmed bokslutskommunikén för år 2020.Sammanfattning av bokslutskommunikén, januari-december 2020

Koncernen

Helåret (1 januari - 31 december 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -16 017 060 SEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 SEK före utspädning och -0,21 SEK efter utspädning
 • Soliditeten uppgick till 88,9%

Fjärde kvartalet (1 oktober - 31 december 2020)

 • Nettoomsättningen var 0 SEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 109 959 SEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK före utspädning och -0,07 SEK efter utspädning

Moderbolaget

Helåret (1 januari - 31 december 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 015 061 SEK (-15 279 807 SEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,38) före utspädning och -0,21 SEK (-0,36) efter utspädning
 • Soliditeten uppgick till 88,9% (93,1%)

Fjärde kvartalet (1 oktober - 31 december 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 102 567 SEK (-3 703 583)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 SEK (-0,09) före utspädning och -0,07 SEK (-0,09) efter utspädning

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • I oktober bekräftade Cereno att avstämningsdagen för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 till befintliga aktieägare kopplat till den riktade nyemissionen som genomfördes i slutet av september 2020 är bestämd till den 9 oktober 2020 och att första dagen för handel i teckningsoptionerna är den 14 oktober 2020.
 • I december upphörde avtalet med Mangold Fondkommission angående tjänsten som likviditetsgarant i bolagets aktie. Aktien bedöms ha god spridning, varpå likviditetsgarantin inte längre behövs.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I början på januari tecknades en avsiktsförklaring med den globala kontraktsforskningsorganisationen (CRO) Worldwide Clinical Trials. Worldwide kommer att stötta och vägleda bolaget i de slutgiltiga förberedande stegen samt genomföra den kliniska Fas II-studien med läkemedelskandidaten CS1 för den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH).
 • I samband med ett möte för bolagets vetenskapliga råd i januari valdes Dr Raymond L. Benza, M.D., FACC, FAHA, FACP, USA, in till det vetenskapliga rådet. Dr Benza är en global ledare inom PAH-behandling och har arbetat som rådgivare till bolagets Fas II-program med CS1 i PAH.
 • I slutet på januari meddelades en expansion av patentskyddet för läkemedelskandidaten CS1 i två olika patentfamiljer. Patentet som beviljats i Kanada tillhör bolagets första patentfamilj medan patentet beviljat i Ryssland tillhör bolagets andra patentfamilj. Det är Cerenos kontinuerliga arbete med att säkra patentskydd för sina tillgångar för att stärka den kommersiella positioneringen som ligger bakom expansionen.

VD kommenterar

Under det fjärde kvartalet arbetades det intensivt med både våra kliniska och prekliniska projekt. Senare i år planeras start av en Fas II-studie i pulmonell arteriell hypertension (PAH) med vår läkemedelskandidat CS1. Förberedelserna är många och löper på i god takt. Dessutom kommer året att innebära ett intensifierat arbete med vidare forskning runt våra prekliniska projekt. Sammantaget bidrar detta till en stärkt kommersiell position för Cereno tillsammans med de nya, viktiga tillskotten i vår patentportfölj. Vårt ledord för 2021 är att accelerera ytterligare, vilket vår förstärkta kassa ger oss förutsättningar till.

Förberedelser inför Fas II-studien med CS1 i PAH
I centrum för oss står förberedelser för den kommande kliniska Fas II-studien med CS1 i PAH. Det är en viktig studie för både för bolaget och för de patienter som idag är drabbade av PAH utan tillräcklig behandling. Därför markerade vårt rådgivande möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i december en viktig milstolpe för oss samtidigt som det var startskottet för ansökningsprocessen till att få starta studien i USA (IND-ansökan). Nästa milstolpe nåddes i början av januari då vi inledde ett samarbete med den globala kontraktsforskningsorganisationen Worldwide Clinical Trials som ska stödja förberedelserna inför studiestart och genomförande av studien i USA.

Expanderar vetenskapliga rådet
Vi har under 2020 haft nära samarbete med vårt vetenskapliga råd samt rådgivare för att ge vår forskning och utveckling bästa möjliga förutsättningar. Vi har byggt upp ett starkt nätverk runt om oss med nyckelexpertis inom våra huvudområden. Dr. Raymond L. Benza är en global opinion ledare inom den sällsynta sjukdomen PAH och har viktig erfarenhet av ett flertal tidigare utförda kliniska studier, vilket har gett oss ovärderliga insikter bland annat i hur vår PAH-studie i USA på bästa sätt ska utformas för att kunna visa den effektdata som både läkemedelsmyndigheten helst vill se som underlag för godkännande och läkare för att skriva ut läkemedlet till patienter. I januari blev Dr. Benza invald till Cerenos vetenskapliga råd och han kommer att bidra med ett nytt och viktigt perspektiv under vår fortsatta kliniska utveckling.

Utvidgar vårt patentskydd
Vi fick nyligen tre nya patent godkända på de viktiga marknaderna Japan, Kanada och Ryssland som expanderade patentskyddet till fler regioner. Detta innebär att CS1s patentskydd nu utvidgats till två av världens största läkemedelsmarknader, Japan och USA. Ett robust patentskydd är en bidragande del till att fördelaktigt positionera Cereno för kommersiell framgång och ofta en viktig fråga i diskussioner med framtida partners.

Prioriteringar framöver
Vi har inlett ett nytt år med en stärkt kassa efter kapitalanskaffningen under hösten 2020 och har nu en händelserik vår framför oss. Framöver kommer, förutom det förberedande arbetet med vår Fas II-studie med CS1 i PAH, vårt arbete med att vidare utveckla vårt prekliniska NCE-program att vara en viktig del av verksamheten. Detta kommer att ske genom fortsättning av vårt samarbete med University of Michigan i USA som under året genomfört prekliniska studier för att djupare undersöka egenskaperna i utvalda substanser i NCE-programmet.

Vi planerar också att fortsätta delta i investerarevent och biotechkongresser för att bygga relationer och höja kännedomen om bolaget på en nationell såväl som internationell scen.

Sammantaget så har vi en spännande projektportfölj av kliniska och prekliniska läkemedelskandidater som åtdrar sig intresse. Cereno har skapat sig en unik position för att i framtiden kunna möta de stora medicinska behoven av nya sjukdomsmodifierande behandlingsalternativ för patienter med vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar.

Göteborg, februari 2021

Sten R. Sörensen
VD, Cereno Scientific

Finansiell kalender

Årsredovisning 2020                                        5 maj 2021

Delårsrapport, januari-mars 2021                    19 maj 2021

Årsstämma                                                       9 juni 2021

 

För mer information, kontakta:
Daniel Brodén, CFO
Tel: +46 768 66 77 87
Email: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se  

Om Cereno Scientific AB

Cereno Scientific är ett ledande biotechbolag inom kardiovaskulär epigenetisk modulering. Den längframskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevanta för PAH. CS1s epigenetiska mekanism uttrycks genom histondeacetylas (HDAC) hämning, ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. Ett kliniskt fas II-studieprogram för CS1 i PAH förväntas kunna starta i mitten av 2021 under den av US FDA beviljade särläkemedelsstatusen (ODD). Dessutom har Cereno ett prekliniskt utvecklingsprogram av HDAC-hämmare som är inriktat mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige med dotterbolaget Cereno Scientific Inc. med kontor i Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den Svenska Spotlight Stock market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.se.