Cereno Scientific – Ett nytt hopp – Mangold Insight analys

Mangold tar upp bevakning på Cereno Scientific

CERENO SCIENTIFIC - ETT NYTT HOPP - MANGOLD INSIGHT ANALYS

Mangold tar upp bevakning på Cereno Scientific

Mangold rekommenderar Köp i Cereno Scientific med riktkurs 4,50 kronor på 12 månaders sikt. Bolaget har fått särläkemedelsstatus för läkemedelskandidaten CS1 mot PAH (pulmonell arteriell hypertension) och ska under 2021 inleda fas 2-studier. PAH är en sällsynt hjärt-kärlsjukdom som ger högt tryck i lungorna. Till skillnad från dagens befintliga läkemedel som endast sänker blodtrycket så påverkar CS1 hela sjukdomsförloppet. CS1påverkar fler grundläggande sjukdomsmekanismer i PAH genom sin fyrfaldiga effektprofil med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper. Dessutom har CS1 ett nytt angreppssätt genom att applicera epigenetisk modulering vilket talar för att bolaget kan ta marknadsandelar mot befintlig behandling.

Marknaden för PAH växer och det finns ett behov av nya läkemedel. Därför har bolaget fått särläkemedelsstatus för CS1 från det amerikanska läkemedelsverket FDA. Mangold har i denna analys utgått från marknadsdata och antagit att CS1 kan konkurrera med nuvarande läkemedel och ta 10 procent av marknaden som väntas uppgå till närmare 10 miljarder dollar 2027. Mangold ser goda förutsättningar för CS1 att kunna nå en peak-försäljning på 1,5 miljarder dollar inom en period av sju år från godkännande som väntas kunna ske 2027. 

Mangold ser ökat intresset för bolag med inriktning mot särläkemedel. Marknaden för PAH är aktiv där en rad större samarbeten och licensaffärer genomförts vilket stärker oss i vår tro på att Cereno Scientific kommer att vara attraktivt att investera i. Mangold ser uppsida i aktien på 150 procent utifrån genomförd riskjusterad DCF-värdering.

Måndag 14 december

KONTAKT

Head of Insight:
Jan Glevén
jan.gleven@mangold.se
+ 46 (0) 8 5277 5022

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Insight Investment Case Cereno Scientific.pdf

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen.

Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen.

Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.